Maak een selectie

100 van 100

   

Klager is niet gerechtigd om een klacht in te dienen omdat het handelen niet in het jeugddomein heeft plaatsgevonden

Geachte [klager],

Op 27 april 2019 heeft u bij SKJ een tuchtklacht ingediend tegen [de jeugdprofessional]. Met deze brief informeer ik u over mijn beslissing.

Toetsing van de klacht

Uw klacht is gericht tegen een professional (gedragsdeskundige) die in het Kwaliteitsregister Jeugd van SKJ is geregistreerd.

In artikel 6.1 van het Tuchtreglement (versie 1.3) staat dat een klacht kan worden ingediend door een ‘belanghebbende’ wegens het vermoeden dat een jeugdprofessional door zijn handelen de algemene tuchtnorm, zoals genoemd in artikel 3.1 van het Tuchtreglement, heeft geschonden.

Artikel 3.1 luidt: ‘De jeugdprofessional is onderworpen aan de algemene tuchtnorm. Deze tuchtnorm is geschonden indien sprake is van:

  1. enig handelen in strijd met de professionele standaard die ‘in het jeugddomein’ geldt voor een behoorlijke uitoefening van het beroep waarvoor de jeugdprofessional is geregistreerd;
  2. elk ander dan onder a. bedoeld handelen dat in strijd is met hetgeen een behoorlijk jeugdprofessional betaamt.

Op het moment van handelen van [de jeugdprofessional] op 18 februari 2016 was u 23 jaar oud (uw geboortedatum is [datum] 1992). Derhalve voldoet u niet aan de definitie van ‘jeugdige’ in de Jeugdwet. In artikel 1.1 onder 3 Jeugdwet staat dat een jeugdige een persoon is, die de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt, en (….). Dat impliceert dat [de jeugdprofessional] geen onderzoek naar u heeft verricht in het kader van het jeugddomein, zoals genoemd in de tuchtnorm.

Verder is geconstateerd dat het onderzoek is verricht op 18 februari 2016. De klacht is ingediend op 29 april 2019. In artikel 6.5 van het Tuchtreglement staat verwoord dat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht vervalt door ‘verjaring na drie jaar’. De termijn van verjaring begint op de dag volgend op die waarop het desbetreffende handelen heeft plaatsgevonden, dan wel volgend op het handelen waarop de belanghebbende van het handelen op de hoogte raakte. Of de termijn door u verschoonbaar is overschreden (artikel 6.7 Tuchtreglement) wordt buiten beschouwing gelaten nu u reeds op grond van uw leeftijd niet gerechtigd bent een tuchtklacht bij SKJ in te dienen.

Oordeel

Op grond van artikel 7.6 onder a van het Tuchtreglement verklaar ik u niet-ontvankelijk in uw klacht. U bent geen gerechtigde in de zin van artikel 6.1 Tuchtreglement.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

Met vriendelijke groet,

de heer mr. drs. P.H.A. van Geel

voorzitter College van Toezicht