Maak een selectie

100 van 100

   

Klager is geen belanghebbende

Geachte [de vader],

Op 6 augustus 2019 heeft u bij SKJ een tuchtklacht ingediend tegen [de jeugdprofessional].

Niet-ontvankelijk
Artikel 3.2 van het Tuchtreglement, versie 1.3, omschrijft dat een belanghebbende een klacht kan indienen bij het Tuchtcollege, wanneer de belanghebbende meent dat de jeugdprofessional de algemene tuchtnorm schendt. Op basis van wat u heeft aangevoerd, kan niet worden vastgesteld dat de jeugdprofessional betrokken is (geweest) bij uw gezin. U heeft in deze casus dan ook geen direct of indirect belang bij het beroepsmatig handelen van de jeugdprofessional.

Nu de klacht niet voldoet aan artikel 3.2 van het Tuchtreglement, bent u op grond van artikel 14.3 van het Tuchtreglement niet-ontvankelijk in uw klacht.

Het dossier wordt gesloten.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. drs. L.C. Mulder
voorzitter College van Toezicht