Maak een selectie

100 van 100

   

Klager dient een klacht in over een situatie die niet in het jeugddomein heeft plaatsgevonden

Geachte [klager],

U heeft op 5 september 2017 bij SKJ een tuchtklacht ingediend tegen [de jeugdprofessional]. De behandelend secretaris heeft de klacht doorgestuurd naar mij, voorzitter van het College van Toezicht, met het verzoek een beslissing te nemen. Met deze brief informeer ik u over mijn beslissing.

Toetsing van een klacht
Uw klacht is gericht tegen een jeugdprofessional die in het Kwaliteitsregister Jeugd van SKJ is geregistreerd. Het College van Toezicht en het College van Beroep van SKJ zien toe op de naleving van de beroepscode door jeugdprofessionals die geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd van SKJ. Beide colleges toetsen het handelen van een jeugdprofessional aan de professionele standaard  geldend in het jeugddomein.

In artikel 6.1 van het Tuchtreglement staat dat een klacht kan worden ingediend door een belanghebbende wegens het vermoeden dat een jeugdprofessional door zijn handelen de algemene tuchtnorm, zoals genoemd in artikel 3.1 van het Tuchtreglement, heeft geschonden.

Artikel 3.1 a van het Tuchtreglement luidt: “De jeugdprofessional is onderworpen aan de algemene tuchtnorm. Deze kan worden omschreven als volgt: enig handelen in strijd met de professionele standaard die in het jeugddomein geldt voor een behoorlijke uitoefening van het beroep waarvoor de jeugdprofessional is geregistreerd.”

Toetsing van uw klacht
Ik stel vast dat het handelen van [de jeugdprofessional] waarover u klaagt, niet heeft plaatsgevonden in het jeugddomein.

Oordeel
Op grond van artikel 8.8 sub a van het Tuchtreglement verklaar ik u niet-ontvankelijk in uw klacht.

Tegen deze beslissing staat beroep open.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. A.M. van Riemsdijk,
voorzitter College van Toezicht