Maak een selectie

100 van 100

   

Het individuele handelen van de jeugdprofessional waarover wordt geklaagd ligt deels buiten de vervaltermijn van drie jaar.

Geachte [de vader],

Op 30 januari 2022, 1 februari 2022 en 14 februari 2022 heeft u bij SKJ klachten ingediend tegen [de jeugdprofessional] (hierna te noemen: de jeugdprofessional).

U bent niet-ontvankelijk in uw klachten

U heeft in drie verschillende zaaknummers (22.030Ta, 22.034Ta en 22.049Ta) klachten over ongeveer dezelfde periode ingediend tegen dezelfde jeugdprofessional. De klachten in deze drie zaaknummers bevatten bij elkaar opgeteld meer dan vijf klachtonderdelen, namelijk zeven klachtonderdelen. Hierdoor voldoen de ingediende klachten niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5). Dit staat in artikel 7.4.2 onder a in samenhang met artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement.

Daarnaast vervalt na verloop van drie jaar de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij SKJ. Deze termijn begint op de dag volgend op die waarop het handelen waarover u klaagt heeft plaatsgevonden, dan wel volgend op de dag waarop u redelijkerwijze van het handelen van de jeugdprofessional op de hoogte raakte. Uit uw klachten blijkt dat het individuele handelen (of nalaten) van de jeugdprofessional voor een gedeelte buiten de genoemde vervaltermijn van drie jaar valt. Hierdoor voldoen de ingediende klachten niet aan de eis geformuleerd in artikel 6.5 in samenhang met artikel 7.7.1 onder g van het Tuchtreglement (versie 1.5).

Ook blijkt uit de klachten onvoldoende duidelijk welk individuele handelen (of nalaten) de jeugdprofessional precies wordt verweten. Hierdoor voldoen de ingediende klachten niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5) geformuleerd in artikel 7.4.2 onder c in samenhang met artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement.

Met toepassing van bovengenoemde artikelen van het Tuchtreglement verklaar ik u niet-ontvankelijk in uw klachten. Het dossier wordt gesloten. Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

U kunt uw klacht opnieuw indienen
In dat geval dient u de klacht terug te brengen naar maximaal vijf klachtonderdelen. Daarnaast dient u duidelijk uit te leggen dat het individuele handelen (of nalaten) van de jeugdprofessional binnen de genoemde vervaltermijn van drie jaar valt.

Ook dient u in elk klachtonderdeel kernachtig en duidelijk te beschrijven welk individueel handelen (of nalaten) de jeugdprofessional wordt verweten. Hierbij is het belangrijk dat u uw klacht helder en duidelijk omschrijft, toelicht en onderbouwt. Het digitale klachtenformulier helpt u daarbij. Op onze website staan drie voorbeelden van klachten. Daarbij staat een uitleg over hoe u een klacht formuleert. Wij raden u aan hiernaar te kijken.

U kunt (juridische) hulp inschakelen
Een vertrouwenspersoon van AKJ biedt gratis ondersteuning bij het indienen van uw klacht. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u deze inschakelen voor hulp en ondersteuning bij het formuleren van uw klacht. Ook kunt u een advocaat vragen u bij te staan.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. A.M. van Riemsdijk
voorzitter