Maak een selectie

100 van 100

   

Het handelen van de jeugdprofessional heeft niet plaatsgevonden in het jeugddomein

Geachte [klager],

U heeft op 27 november 2018 bij SKJ een tuchtklacht ingediend tegen [de jeugdprofessional]. Met deze brief informeer ik u over mijn beslissing.

Toetsing van een klacht

[de jeugdprofessional] staat als jeugdzorgwerker geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd van SKJ. Bij het SKJ wordt het handelen van een jeugdprofessional getoetst aan de professionele standaard die geldt in het jeugddomein. Dit betekent dat alleen naar het handelen van [de jeugdprofessional] gekeken kan worden voor zover dit betrekking heeft op zijn werk in het jeugddomein.

Op grond van artikel 6.1 en 3.1 van het Tuchtreglement kan een klacht worden ingediend tegen de jeugdprofessional wanneer hij heeft gehandeld in strijd met de algemene tuchtnorm die in het jeugddomein geldt. U kunt alleen een klacht indienen wanneer de jeugdprofessional u direct of indirect schade heeft aangericht in de uitoefening van zijn werk als jeugdprofessional.

Toetsing van uw klacht

Ik stel vast dat het handelen van [de jeugdprofessional] waarover u klaagt, niet heeft plaatsgevonden in het jeugddomein. Uw klacht heeft geen betrekking op het werk van [de jeugdprofessional] als jeugdzorgwerker.

Oordeel

Op grond van artikel 8.8 sub a van het Tuchtreglement verklaar ik u niet-ontvankelijk in uw klacht. Uw klacht zal niet door het College van Toezicht worden behandeld.

Tegen deze beslissing staat beroep open.

Met vriendelijke groet,

de heer mr. drs. P.H.A. van Geel,

voorzitter College van Toezicht