Maak een selectie

100 van 100

   

Een ex-partner dient een klacht in over het handelen van een jeugdprofessional in privésfeer.

Geachte [klager]

U heeft op 27 december 2016 bij SKJ een tuchtklacht ingediend over uw ex-partner, [beklaagde]. SKJ heeft uw klacht doorgestuurd naar de voorzitter van het College van Toezicht met het verzoek een beslissing te nemen. Met deze brief informeer ik u over mijn beslissing.

Klacht niet in behandeling

Ik heb uw klacht bestudeerd en heb besloten deze niet in behandeling te nemen.

Mij is ter ore gekomen dat u eerder, op 18 augustus 2016, een gelijkluidende klacht heeft ingediend over [beklaagde].

SKJ heeft u op 31 augustus 2016 bericht dat [beklaagde] niet bij SKJ is geregistreerd.

Dit is deels correct. [beklaagde] was bij SKJ geregistreerd tot en met 12 mei 2016.

U klaagt, als ex-partner, over gebeurtenissen die in de privésfeer hebben plaatsgevonden. In artikel 3.2. van het Tuchtreglement staat het volgende omschreven: ‘als een belanghebbende meent dat een jeugdprofessional de algemene tuchtnorm overtreedt, kan hij hiertegen een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. De klacht kan slechts betrekking hebben op beroepsmatig handelen van de jeugdprofessional.’

Het Tuchtreglement verstaat onder belanghebbende: elke (rechts)persoon die direct of indirect is betrokken bij het beroepsmatig handelen of nalaten van de jeugdprofessional.

Uw klacht heeft geen betrekking op het beroepsmatig handelen van de jeugdprofessional. Voorts merk ik u niet aan als belanghebbende nu u niet direct of indirect betrokken bent geweest bij het beroepsmatig handelen of nalaten van de jeugdprofessional.

Tot slot heb ik uit de afgegeven verklaring van de directeur [instelling] opgemaakt dat dit onderdeel van uw klacht betrekking heeft op de periode nadat de registratie is beëindigd. Het College is niet bevoegd te oordelen over gebeurtenissen die na de beëindiging van de registratiedatum hebben plaatsgevonden.

Sluiten dossier

U bent derhalve op grond van het bovenstaande niet ontvankelijk in uw klacht. Het dossier inzake uw klacht zal worden gesloten.

Beroep instellen

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 4 weken na het versturen van deze beslissing beroep instellen bij de voorzitter van het College van Beroep.

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. mr. A.R.O. Mooy

voorzitter College van Toezicht