Maak een selectie

100 van 100

   

Een (deels verjaarde) klacht over het handelen van een jeugdprofessional waarvan het handelen tevens gedeeltelijk vóór de registratieperiode van de jeugdprofessional ligt.

Geachte mevrouw [klaagster],

Op 9 februari 2022 heeft u bij SKJ een klacht ingediend tegen [jeugdprofessional] (hierna te noemen: de jeugdprofessional).

U bent niet-ontvankelijk in uw klacht

Uit de klacht blijkt onvoldoende duidelijk welk individuele handelen (of nalaten) de jeugdprofessional precies verweten wordt. Bovendien wordt uit de toelichting op uw klacht onvoldoende duidelijk waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt. Ook heeft u geen bijlagen toegevoegd waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt. Hierdoor voldoet de ingediende klacht niet aan de eisen van het Tuchtreglement (versie 1.5). Dit staat in artikel 7.4.2 onder c, d en e in samenhang met artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement.

Daarnaast vervalt na verloop van drie jaar de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij SKJ. Deze termijn begint op de dag volgend op die waarop het handelen waarover u klaagt heeft plaatsgevonden, dan wel volgend op de dag waarop u redelijkerwijze van het handelen van de jeugdprofessional op de hoogte raakte. Uit uw klacht blijkt dat het individuele handelen (of nalaten) van de jeugdprofessional voor een gedeelte buiten de genoemde vervaltermijn van drie jaar valt. Hierdoor voldoet de ingediende klacht niet aan de eis geformuleerd in artikel 6.5 in samenhang met artikel 7.7.1 onder g van het Tuchtreglement (versie 1.5).

Tevens is de jeugdprofessional sinds [datum] 2018 geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. Uw klacht ziet gedeeltelijk op het handelen van de jeugdprofessional voor haar registratie. Hierdoor voldoet de ingediende klacht niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5). Dit staat in artikel 7.7.1 onder i van het Tuchtreglement.

Met toepassing van bovengenoemde artikelen van het Tuchtreglement verklaar ik u niet-ontvankelijk in uw klacht. Het dossier wordt gesloten.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

U kunt uw klacht opnieuw indienen
In dat geval dient u duidelijk uit te leggen dat het individuele handelen (of nalaten) van de jeugdprofessional binnen de genoemde vervaltermijn van drie jaar valt. Ook dient u in elk klachtonderdeel kernachtig en duidelijk te beschrijven welk individueel handelen (of nalaten) de jeugdprofessional wordt verweten. Tevens dient u in de toelichting bij ieder klachtonderdeel duidelijk uit te leggen waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt. Daarnaast dient u bij ieder klachtonderdeel een bijlage toe te voegen:
a. waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt, en;
b. die compleet en duidelijk leesbaar is, en;
c. waarbij u uitlegt wat het belang is van de bijlage en waarom en welk gedeelte van de bijlage het klachtonderdeel ondersteunt.

Hierbij is het belangrijk dat u uw klacht helder en duidelijk omschrijft, toelicht en onderbouwt. Het digitale klachtenformulier helpt u daarbij. Op onze website staan drie voorbeelden van klachten. Daarbij staat een uitleg over hoe u een klacht formuleert. Wij raden u aan hiernaar te kijken.

U kunt (juridische) hulp inschakelen
Een vertrouwenspersoon van AKJ biedt gratis ondersteuning bij het indienen van uw klacht. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u deze inschakelen voor hulp en ondersteuning bij het formuleren van uw klacht. Ook kunt u een advocaat vragen u bij te staan.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. A.M. van Riemsdijk
voorzitter