Maak een selectie

100 van 100

   

De klacht ziet niet op het individuele handelen van de jeugdprofessional

Geachte [de moeder],

Op 31 januari 2020 heeft u bij SKJ een tuchtklacht ingediend tegen [de jeugdprofessional]. Met deze brief informeer ik u over mijn beslissing.

Toetsing van de klacht

In het tuchtrecht staat het individuele handelen van een (jeugd)professional centraal. Op grond van artikel 6.1 van het Tuchtreglement kan een klacht worden ingediend door een belanghebbende wegens het vermoeden dat een jeugdprofessional door zijn handelen de algemene tuchtnorm, zoals genoemd in artikel 3.1 van het Tuchtreglement, heeft geschonden.

Niet-ontvankelijk

De twee klachtonderdelen gaan in de kern beide over zwart gearceerde delen tekst in het aan uw dochter verstrekte dossier. Deze klachtonderdelen zien niet toe op het individuele beroepsmatig handelen van [de jeugdprofessional]. Zo blijkt uit de bijlage ‘[naam bijlage]’ dat een andere (jeugd)professional dan [de jeugdprofessional] betrokken is geweest bij de inzage tot/verstrekken van het dossier. Uit de overgelegde stukken is het voorts niet vast te stellen wie de stukken tekst zwart gearceerd heeft. Het individuele handelen van [de jeugdprofessional] staat derhalve onvoldoende centraal in uw klacht. Daarom verklaar ik u op grond van artikel 14.3 jo. 7.6 sub a van het Tuchtreglement niet ontvankelijk in uw klacht.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

Volledigheidshalve wijs ik u nog op het volgende. Op grond van artikel 7.3.10 Jeugdwet kan verstrekking van het dossier achterwege blijven voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. Uit de bijlage ‘[naam bijlage]’ blijkt dat de werkgever van [de jeugdprofessional] gemotiveerd heeft dat sommige delen tekst in het dossier zwart gearceerd zijn vanwege de bescherming van de privacy (de persoonlijke levenssfeer) van een ander.

Klacht opnieuw indienen

U kunt uw klacht opnieuw indienen met inachtneming van de vereisten uit het Tuchtreglement. Dat betekent dat de verwijten die u de individuele jeugdprofessional maakt duidelijk omschreven, toegelicht en onderbouwd moeten zijn. Ik wijs u opnieuw op de mogelijkheid om ondersteuning te vragen voor het indienen van de klacht bij een vertrouwenspersoon van het AKJ of in uw gemeente, uw eventuele rechtsbijstandsverzekering of een advocaat.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. E.M. Jacquemijns
voorzitter College van Toezicht