Maak een selectie

100 van 100

   
Datum College Zaaknummer Ontvankelijkheid Kamer
28/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.052Ta Niet geregistreerd n.v.t. Toon | Download
25/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.046Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
25/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.052Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
23/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.057Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
22/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.057Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
22/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.048Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
15/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.039Ta Niet geregistreerd n.v.t. Toon | Download
15/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.039Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
14/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 21.596Ta n.v.t. Psychologen Toon | Download
14/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.017Ta n.v.t. Pedagogen Toon | Download
14/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 21.595Ta n.v.t. Jeugdzorgwerkers, Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
14/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 21.440Tb Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugdzorgwerkers, Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
14/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.030Ta, 22.034Ta en 22.049Ta Voorzittersbeslissing klacht verjaard Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
09/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.040Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
07/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.047Ta Niet geregistreerd n.v.t. Toon | Download
04/03/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.020Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
28/02/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.010Ta Niet geregistreerd n.v.t. Toon | Download
28/02/2022 Voorzitter College van Toezicht 21.589Ta/22.001Ta/22.009Ta/22.012Ta/ 22.018Ta" Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
25/02/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.022Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Jeugd- en Gezinsprofessionals Toon | Download
24/02/2022 Voorzitter College van Toezicht 22.027Ta Voldoet niet aan tuchtreglement Psychologen Toon | Download
28/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Niet geregistreerd
zaaknummer: 22.052Ta

Zaaknummer 22.052Ta

25/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.046Ta

Zaaknummer 22.046Ta

25/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.052Tb

Zaaknummer 22.052Tb

23/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.057Tb

Zaaknummer 22.057Tb

22/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.057Ta

Zaaknummer 22.057Ta

22/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.048Ta

Zaaknummer 22.048Ta

15/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Niet geregistreerd
zaaknummer: 22.039Ta

Zaaknummer 22.039Ta

15/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.039Ta

Zaaknummer 22.039Ta

Geachte mevrouw [klaagster],

Op 9 februari 2022 heeft u bij SKJ een klacht ingediend tegen [jeugdprofessional] (hierna te noemen: de jeugdprofessional).

U bent niet-ontvankelijk in uw klacht

Uit de klacht blijkt onvoldoende duidelijk welk individuele handelen (of nalaten) de jeugdprofessional precies verweten wordt. Bovendien wordt uit de toelichting op uw klacht onvoldoende duidelijk waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt. Ook heeft u geen bijlagen toegevoegd waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt. Hierdoor voldoet de ingediende klacht niet aan de eisen van het Tuchtreglement (versie 1.5). Dit staat in artikel 7.4.2 onder c, d en e in samenhang met artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement.

Daarnaast vervalt na verloop van drie jaar de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij SKJ. Deze termijn begint op de dag volgend op die waarop het handelen waarover u klaagt heeft plaatsgevonden, dan wel volgend op de dag waarop u redelijkerwijze van het handelen van de jeugdprofessional op de hoogte raakte. Uit uw klacht blijkt dat het individuele handelen (of nalaten) van de jeugdprofessional voor een gedeelte buiten de genoemde vervaltermijn van drie jaar valt. Hierdoor voldoet de ingediende klacht niet aan de eis geformuleerd in artikel 6.5 in samenhang met artikel 7.7.1 onder g van het Tuchtreglement (versie 1.5).

Tevens is de jeugdprofessional sinds [datum] 2018 geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. Uw klacht ziet gedeeltelijk op het handelen van de jeugdprofessional voor haar registratie. Hierdoor voldoet de ingediende klacht niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5). Dit staat in artikel 7.7.1 onder i van het Tuchtreglement.

Met toepassing van bovengenoemde artikelen van het Tuchtreglement verklaar ik u niet-ontvankelijk in uw klacht. Het dossier wordt gesloten.

Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

U kunt uw klacht opnieuw indienen
In dat geval dient u duidelijk uit te leggen dat het individuele handelen (of nalaten) van de jeugdprofessional binnen de genoemde vervaltermijn van drie jaar valt. Ook dient u in elk klachtonderdeel kernachtig en duidelijk te beschrijven welk individueel handelen (of nalaten) de jeugdprofessional wordt verweten. Tevens dient u in de toelichting bij ieder klachtonderdeel duidelijk uit te leggen waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt. Daarnaast dient u bij ieder klachtonderdeel een bijlage toe te voegen:
a. waaruit het verwijtbare handelen van de jeugdprofessional blijkt, en;
b. die compleet en duidelijk leesbaar is, en;
c. waarbij u uitlegt wat het belang is van de bijlage en waarom en welk gedeelte van de bijlage het klachtonderdeel ondersteunt.

Hierbij is het belangrijk dat u uw klacht helder en duidelijk omschrijft, toelicht en onderbouwt. Het digitale klachtenformulier helpt u daarbij. Op onze website staan drie voorbeelden van klachten. Daarbij staat een uitleg over hoe u een klacht formuleert. Wij raden u aan hiernaar te kijken.

U kunt (juridische) hulp inschakelen
Een vertrouwenspersoon van AKJ biedt gratis ondersteuning bij het indienen van uw klacht. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u deze inschakelen voor hulp en ondersteuning bij het formuleren van uw klacht. Ook kunt u een advocaat vragen u bij te staan.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. A.M. van Riemsdijk
voorzitter

14/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
n.v.t.
zaaknummer: 21.596Ta

Zaaknummer 21.596Ta

Klager is [de moeder], hierna te noemen: de moeder. Haar gemachtigde is [de gemachtigde], vertrouwenspersoon bij AKJ.

Beklaagde is [de jeugdprofessional], hierna te noemen: de jeugdprofessional, werkzaam als gedragswetenschapper bij [de GI], hierna te noemen: de GI. De jeugdprofessional staat sinds [datum] 2015 als psycholoog geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Het College gaat uit van het aangepaste klaagschrift (ontvangen op 17 februari 2022).

1     De beoordeling van de klachtonderdelen

De moeder heeft in het klaagschrift vijf klachtonderdelen geformuleerd.

De voorzitter oordeelt dat de klachtonderdelen 2 en 4 geen feitelijk handelen (of nalaten) bevatten. Hierdoor blijkt onvoldoende duidelijk welk individueel handelen (of nalaten) de jeugdprofessional in de klachtonderdelen 2 en 4 precies verweten wordt. Om die reden voldoen de klachtonderdelen 2 en 4 niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5), geformuleerd in artikel 7.4.2 onder c. Met toepassing van artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement zal de voorzitter de moeder daarom niet-ontvankelijk verklaren in de klachtonderdelen 2 en 4.

Anders dan bij de klachtonderdelen 2 en 4 oordeelt de voorzitter dat er bij de klachtonderdelen 1, 3 en 5 wél sprake is van een omschrijving van feitelijk handelen (of nalaten), zodat ten aanzien van deze klachtonderdelen verweer zal worden opgevraagd bij de jeugdprofessional, zoals bedoeld in artikel 8.1 van het Tuchtreglement.

2     De beslissing

De voorzitter van het College komt tot de volgende beslissing:

 • verklaart de moeder niet-ontvankelijk in de klachtonderdelen 2 en 4;
 • stelt de jeugdprofessional in de gelegenheid een verweerschrift in te dienen tegen de klachtonderdelen 1, 3 en 5;
 • bepaalt dat tegen deze beslissing geen beroep open staat.

Deze beslissing is op 14 maart 2022 genomen door de voorzitter van het College van Toezicht, mevrouw S.C. van Duijn.

mevrouw mr. S.C. van Duijn, voorzitter

14/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
n.v.t.
zaaknummer: 22.017Ta

Zaaknummer 22.017Ta

Klager is [de moeder], hierna te noemen: de moeder.

Beklaagde is [de jeugdprofessional], hierna te noemen: de jeugdprofessional, werkzaam als gedragswetenschapper bij [de GI], hierna te noemen: de GI. De jeugdprofessional staat sinds [datum] 2019 als pedagoog geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Het College gaat uit van het aangepaste klaagschrift (ontvangen op 1 maart 2022).

1     De beoordeling van de klachtonderdelen

De moeder heeft in het klaagschrift vijf klachtonderdelen geformuleerd.

De voorzitter oordeelt dat de klachtonderdelen 2 en 4 geen feitelijk handelen (of nalaten) bevatten. Hierdoor blijkt onvoldoende duidelijk welk individueel handelen (of nalaten) de jeugdprofessional in de klachtonderdelen 2 en 4 precies verweten wordt. Om die reden voldoen de klachtonderdelen 2 en 4 niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5), geformuleerd in artikel 7.4.2 onder c. Met toepassing van artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement zal de voorzitter de moeder daarom niet-ontvankelijk verklaren in de klachtonderdelen 2 en 4.

Anders dan bij de klachtonderdelen 2 en 4 oordeelt de voorzitter dat er bij de klachtonderdelen 1, 3 en 5 wél sprake is van een omschrijving van feitelijk handelen (of nalaten), zodat ten aanzien van deze klachtonderdelen verweer zal worden opgevraagd bij de jeugdprofessional, zoals bedoeld in artikel 8.1 van het Tuchtreglement.

2     De beslissing

De voorzitter van het College komt tot de volgende beslissing:

 • verklaart de moeder niet-ontvankelijk in de klachtonderdelen 2 en 4;
 • stelt de jeugdprofessional in de gelegenheid een verweerschrift in te dienen tegen de klachtonderdelen 1, 3 en 5;
 • bepaalt dat tegen deze beslissing geen beroep open staat.

Deze beslissing is op 14 maart 2022 genomen door de voorzitter van het College van Toezicht, mevrouw S.C. van Duijn.

mevrouw mr. S.C. van Duijn, voorzitter

14/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
n.v.t.
zaaknummer: 21.595Ta

Zaaknummer 21.595Ta

Klager is [de moeder], hierna te noemen: de moeder. Haar gemachtigde is [de gemachtigde], vertrouwenspersoon bij AKJ.

Beklaagde is [de jeugdprofessional], hierna te noemen: de jeugdprofessional, voorheen werkzaam als jeugdbeschermer bij [de GI], hierna te noemen: de GI. De jeugdprofessional is van [datum] 2015 tot [datum] 2021 als jeugdzorgwerker geregistreerd geweest in het Kwaliteitsregister Jeugd. Vanaf [datum] 2021 staat zij als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd.

Het College gaat uit van het aangepaste klaagschrift (ontvangen op 17 februari 2022).

1     De beoordeling van de klachtonderdelen

De moeder heeft in het klaagschrift vijf klachtonderdelen geformuleerd.

De voorzitter oordeelt dat de klachtonderdelen 2 en 4 geen feitelijk handelen (of nalaten) bevatten. Hierdoor blijkt onvoldoende duidelijk welk individueel handelen (of nalaten) de jeugdprofessional in de klachtonderdelen 2 en 4 precies verweten wordt. Om die reden voldoen de klachtonderdelen 2 en 4 niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5), geformuleerd in artikel 7.4.2 onder c. Met toepassing van artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement zal de voorzitter de moeder daarom niet-ontvankelijk verklaren in de klachtonderdelen 2 en 4.

Anders dan bij de klachtonderdelen 2 en 4 oordeelt de voorzitter dat er bij de klachtonderdelen 1, 3 en 5 wél sprake is van een omschrijving van feitelijk handelen (of nalaten), zodat ten aanzien van deze klachtonderdelen verweer zal worden opgevraagd bij de jeugdprofessional, zoals bedoeld in artikel 8.1 van het Tuchtreglement.

2     De beslissing

De voorzitter van het College komt tot de volgende beslissing:

 • verklaart de moeder niet-ontvankelijk in de klachtonderdelen 2 en 4;
 • stelt de jeugdprofessional in de gelegenheid een verweerschrift in te dienen tegen de klachtonderdelen 1, 3 en 5;
 • bepaalt dat tegen deze beslissing geen beroep open staat.

Deze beslissing is op 14 maart 2022 genomen door de voorzitter van het College van Toezicht, mevrouw S.C. van Duijn.

mevrouw mr. S.C. van Duijn, voorzitter

14/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 21.440Tb

Zaaknummer 21.440Tb

Klager is [de moeder], hierna te noemen: de moeder. Haar gemachtigde is [de gemachtigde], vertrouwenspersoon bij AKJ.

Beklaagde is [de jeugdprofessional], hierna te noemen: de jeugdprofessional, werkzaam als medewerker bij [de GI], hierna te noemen: de GI. De jeugdprofessional is van [datum] 2016 tot [datum] 2021 als jeugdzorgwerker geregistreerd geweest in het Kwaliteitsregister Jeugd. Vanaf [datum] 2021 staat zij als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd.

Het College gaat uit van het aangepaste klaagschrift (ontvangen op 17 februari 2022).

1     De beoordeling van de klachtonderdelen

De moeder heeft in het klaagschrift vijf klachtonderdelen geformuleerd.

De voorzitter oordeelt dat de klachtonderdelen 2 en 4 geen feitelijk handelen (of nalaten) bevatten. Hierdoor blijkt onvoldoende duidelijk welk individueel handelen (of nalaten) de jeugdprofessional in de klachtonderdelen 2 en 4 precies verweten wordt. Om die reden voldoen de klachtonderdelen 2 en 4 niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5), geformuleerd in artikel 7.4.2 onder c. Met toepassing van artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement zal de voorzitter de moeder daarom niet-ontvankelijk verklaren in de klachtonderdelen 2 en 4.

Anders dan bij de klachtonderdelen 2 en 4 oordeelt de voorzitter dat er bij de klachtonderdelen 1, 3 en 5 wél sprake is van een omschrijving van feitelijk handelen (of nalaten), zodat ten aanzien van deze klachtonderdelen verweer zal worden opgevraagd bij de jeugdprofessional, zoals bedoeld in artikel 8.1 van het Tuchtreglement.

2     De beslissing

De voorzitter van het College komt tot de volgende beslissing:

 • verklaart de moeder niet-ontvankelijk in de klachtonderdelen 2 en 4;
 • stelt de jeugdprofessional in de gelegenheid een verweerschrift in te dienen tegen de klachtonderdelen 1, 3 en 5;
 • bepaalt dat tegen deze beslissing geen beroep open staat.

Deze beslissing is op 14 maart 2022 genomen door de voorzitter van het College van Toezicht, mevrouw S.C. van Duijn.

 

mevrouw mr. S.C. van Duijn, voorzitter

14/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voorzittersbeslissing klacht verjaard
zaaknummer: 22.030Ta, 22.034Ta en 22.049Ta

Zaaknummer 22.030Ta, 22.034Ta en 22.049Ta

Geachte [de vader],

Op 30 januari 2022, 1 februari 2022 en 14 februari 2022 heeft u bij SKJ klachten ingediend tegen [de jeugdprofessional] (hierna te noemen: de jeugdprofessional).

U bent niet-ontvankelijk in uw klachten

U heeft in drie verschillende zaaknummers (22.030Ta, 22.034Ta en 22.049Ta) klachten over ongeveer dezelfde periode ingediend tegen dezelfde jeugdprofessional. De klachten in deze drie zaaknummers bevatten bij elkaar opgeteld meer dan vijf klachtonderdelen, namelijk zeven klachtonderdelen. Hierdoor voldoen de ingediende klachten niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5). Dit staat in artikel 7.4.2 onder a in samenhang met artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement.

Daarnaast vervalt na verloop van drie jaar de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij SKJ. Deze termijn begint op de dag volgend op die waarop het handelen waarover u klaagt heeft plaatsgevonden, dan wel volgend op de dag waarop u redelijkerwijze van het handelen van de jeugdprofessional op de hoogte raakte. Uit uw klachten blijkt dat het individuele handelen (of nalaten) van de jeugdprofessional voor een gedeelte buiten de genoemde vervaltermijn van drie jaar valt. Hierdoor voldoen de ingediende klachten niet aan de eis geformuleerd in artikel 6.5 in samenhang met artikel 7.7.1 onder g van het Tuchtreglement (versie 1.5).

Ook blijkt uit de klachten onvoldoende duidelijk welk individuele handelen (of nalaten) de jeugdprofessional precies wordt verweten. Hierdoor voldoen de ingediende klachten niet aan de eis van het Tuchtreglement (versie 1.5) geformuleerd in artikel 7.4.2 onder c in samenhang met artikel 7.7.1 onder a van het Tuchtreglement.

Met toepassing van bovengenoemde artikelen van het Tuchtreglement verklaar ik u niet-ontvankelijk in uw klachten. Het dossier wordt gesloten. Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

U kunt uw klacht opnieuw indienen
In dat geval dient u de klacht terug te brengen naar maximaal vijf klachtonderdelen. Daarnaast dient u duidelijk uit te leggen dat het individuele handelen (of nalaten) van de jeugdprofessional binnen de genoemde vervaltermijn van drie jaar valt.

Ook dient u in elk klachtonderdeel kernachtig en duidelijk te beschrijven welk individueel handelen (of nalaten) de jeugdprofessional wordt verweten. Hierbij is het belangrijk dat u uw klacht helder en duidelijk omschrijft, toelicht en onderbouwt. Het digitale klachtenformulier helpt u daarbij. Op onze website staan drie voorbeelden van klachten. Daarbij staat een uitleg over hoe u een klacht formuleert. Wij raden u aan hiernaar te kijken.

U kunt (juridische) hulp inschakelen
Een vertrouwenspersoon van AKJ biedt gratis ondersteuning bij het indienen van uw klacht. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u deze inschakelen voor hulp en ondersteuning bij het formuleren van uw klacht. Ook kunt u een advocaat vragen u bij te staan.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. A.M. van Riemsdijk
voorzitter

09/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.040Ta

Zaaknummer 22.040Ta

07/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Niet geregistreerd
zaaknummer: 22.047Ta

Zaaknummer 22.047Ta

04/03/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.020Ta

Zaaknummer 22.020Ta

28/02/2022
Voorzitter College van Toezicht
Niet geregistreerd
zaaknummer: 22.010Ta

Zaaknummer 22.010Ta

28/02/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 21.589Ta/22.001Ta/22.009Ta/22.012Ta/ 22.018Ta"

Zaaknummer 21.589Ta/22.001Ta/22.009Ta/22.012Ta/ 22.018Ta"

25/02/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.022Ta

Zaaknummer 22.022Ta

24/02/2022
Voorzitter College van Toezicht
Voldoet niet aan tuchtreglement
zaaknummer: 22.027Ta

Zaaknummer 22.027Ta