College van Beroep | Ongegrond - Geen maatregel | zaaknummer: 17.008B-1

Ondanks herhaald verzoek heeft het College van Beroep het aangepaste beroepschrift van klaagster niet (opnieuw) ontvangen.

Het College van Beroep, hierna te noemen: het College, is samengesteld als volgt:

de heer mr. P. A. J. Th. van Teeffelen, voorzitter;
de heer W.L. Scholtus, lid-beroepsgenoot;
mevrouw S. Kouwenberg, lid-beroepsgenoot.

Als secretaris is opgetreden mevrouw mr. R.A.E. Thijssen.

Het College heeft het volgende overwogen en beslist in de zaak van

[Appellante], appellante en klager in eerste aanleg (hierna: appellante),

tegen

[Verweerder], verweerder, werkzaam bij [GI], beklaagde in eerste aanleg (hierna: verweerder).

Appellante wordt in deze zaak bijgestaan door haar gemachtigde mevrouw [gemachtigde].

Verweerder wordt in deze zaak bijgestaan door haar gemachtigde mevrouw mr. J. Stappaerts-Zijlmans, werkzaam als advocaat bij Claassen Advocaten te Eindhoven.

1   Het verloop van de procedure

Appellante heeft op 8 maart 2017 -tijdig- pro forma beroep ingesteld tegen de beslissing van het College van Toezicht van 7 februari 2017 in zaak 16.037T. Op 13 maart 2017 -en zodoende ook tijdig- heeft ook verweerder tegen de voornoemde beslissing pro forma beroep ingesteld.

Het beroepschrift, ingediend door appellante [appellante] zal hierna worden aangeduid als ‘beroepschrift-1’, en heeft vanaf heden het zaaknummer 17.008B-1. Het beroepschrift, ingediend door verweerder [verweerder] zal hierna worden aangeduid als ‘beroepschrift-2’, en heet vanaf heden het zaaknummer 17.008B-2. Onderhavige beslissing is de beslissing in zaak 17.008B-1, aldus betrekking hebbende op beroepschrift-1.

Op 5 april 2017 werd beroepschrift-1 door appellante aangevuld door stukken die werden toegestuurd met behulp van ‘WeTransfer’. Op 26 april 2017 werd beroepschrift-2 aangevuld met stukken die per e-mail werden toegestuurd. Op 26 april 2017 bleek, toen verweer op beide beroepschriften aangevraagd diende te worden, dat beroepschrift-1 niet binnen de termijn was gedownload die door WeTransfer wordt aangehouden (namelijk binnen 7 dagen). Daardoor kon beroepschrift-1 door SKJ niet geopend worden. Op 26 april 2017 is aan appellante gevraagd het beroepschrift-1 opnieuw toe te sturen, en wel voor 5 mei 2017. Op 28 april 2017 liet appellante daarop weten dat zij vanwege vakantie daar niet toe in staat was. De termijn werd verlengd tot en met 12 mei 2017. Deze termijn is vervolgens na telefonisch contact nogmaals verlengd, tot 24 mei 2017. Het aanvullend beroepschrift-1 is tot op heden en sinds 5 april 2017 niet opnieuw toegestuurd.

2   Ontvankelijkheid

Ondanks herhaalde verlengde termijnen heeft het College geen beroepschrift meer ontvangen van appellante, en kan het College niet anders dan concluderen dat het beroepschrift-1 niet voldoet aan de eisen die op grond van art. 12.3 van het Tuchtreglement worden gesteld. Nu er geen aanvullend beroepschrift is ontvangen, blijkt naar het oordeel van het College onvoldoende wat de gronden van het beroepschrift-1 zijn. Indien een beroepschrift niet voldoet aan de in artikel 12.3 en 12.4 gestelde eisen, kan het College (in kleine samenstelling) op voorstel van de voorzitter, zonder verder onderzoek, besluiten om het beroepschrift niet-ontvankelijk te verklaren. In het onderhavige geval kan appellante op grond van artikel 12.10 jo. 12.3 sub c van het Tuchtreglement niet worden ontvangen in haar beroep.

Het College geeft nog de volgende aanbeveling mee. In het algemeen is het aan te raden voor de juridisch niet onderlegde leek bij het indienen van een formele klacht of het indienen van een beroepschrift, ondersteuning c.q.  begeleiding bij de procedure te vragen aan een (externe) vertrouwenspersoon van het bureau klachtondersteuning van de betreffende jeugdzorginstelling. Voorts is het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) een laagdrempelige organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp die ook dergelijke ondersteuning biedt.

3   De beslissing

Het College verklaart appellante niet-ontvankelijk in haar beroep. Het dossier in zaak 17.008B-1 zal worden gesloten.

Aldus in de genoemde samenstelling gegeven op 13 juli 2017 en op deze dag aan partijen verzonden.

 

de heer mr. P. A. J. Th. van Teeffelen,
voorzitter

mevrouw mr. R.A.E. Thijssen,
secretaris