College van Toezicht | Kennelijk ongegrond - Geen maatregel | zaaknummer: 19.366Ta

Klacht van de vader tegen de jeugdzorgwerker. Volgens de vader heeft de jeugdprofessional andere hulp moeten toepassen. De voorzitter verklaart de klachten kennelijk ongegrond.

De voorzitter van het College van Toezicht, mevrouw mr. drs. L.C. Mulder, hierna te noemen: de voorzitter, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd en beslist over de door:

De heer [naam], hierna te noemen: vader, wonende te [woonplaats],

ingediende klacht tegen:

Mevrouw [naam], hierna te noemen: de jeugdprofessional, voorheen werkzaam bij instelling [instelling].

1     Het verloop van de procedure

1.1 De voorzitter heeft kennisgenomen van:

– het digitale klaagschrift ontvangen op 7 augustus 2019;

De voorzitter heeft, de stukken gelezen hebbende, op grond van artikel 7.9 sub a van het Tuchtreglement, besloten om direct over te gaan tot de beoordeling van de door klaagster ingediende klachten.

2     De klacht en de beoordeling

2.1.1. Vader verwijt de jeugdprofessional, kort samengevat en zakelijk weergegeven, dat zij uit onwetendheid schade heeft toegebracht aan zijn dochter terwijl er andere hulp van toepassing is in dit soort gevallen zoals blijkt uit het boek ‘Foundations’ van dr Craig Childress.

2.1.2 De voorzitter oordeelt als volgt.

Artikel 3.1 sub a van het Tuchtreglement, versie 1.3 omschrijft dat de jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard die in het jeugddomein geldt voor een behoorlijke uitoefening van het beroep waarvoor de jeugdprofessional is geregistreerd. In dit geval kan niet worden vastgesteld of het al dan niet lezen van een bepaald boek ertoe leidt dat de jeugdprofessional buiten de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is getreden.

De voorzitter zal de klacht kennelijk ongegrond verklaren op grond van artikel 7.9 sub a van het Tuchtreglement.

3     De beslissing

Dit alles overwegende komt de voorzitter tot de volgende beslissing:

  • verklaart de klacht kennelijk ongegrond.

Aldus gedaan door de voorzitter en op 9 september 2019 aan partijen toegezonden.

 

 

mevrouw mr. drs. L.C. Mulder

voorzitter