wk | Ongegrond - Geen maatregel | zaaknummer: 18.010B-W1 t/m 5

Een wrakingsverzoek gericht tegen het College van Beroep in zaaknummer 18.010B. Het wrakingsverzoek is ingediend na het verzenden van de beslissing van genoemd College.

De wrakingskamer heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd en beslist in de volgende samenstelling:

de heer mr. M.A. Stammes, voorzitter,
mevrouw J.E. Blaauw-Glas, lid-beroepsgenoot,
mevrouw F.A. Leeflang, lid-beroepsgenoot,

over het namens:

[verzoeker], klaagster in zaak 18.010B, hierna te noemen: de verzoeker,

ingediende wrakingsverzoek tegen:

mevrouw mr. M.M. Brink, opgetreden als voorzitter van het College van Beroep in zaak 18.010B, dit wrakingsverzoek is in behandeling genomen onder zaaknummer 18.010B-W1,

de heer mr. A.P. van der Linden, opgetreden als lid-jurist van het College van Beroep in zaak 18.010B, dit wrakingsverzoek is in behandeling genomen onder zaaknummer 18.010B-W2,

mevrouw S.M.G. Bruinhard, opgetreden als lid-beroepsgenoot van het College van Beroep in zaak 18.010B, dit wrakingsverzoek is in behandeling genomen onder zaaknummer 18.010B-W3,

mevrouw U. Hammer, opgetreden als lid-beroepsgenoot van het College van Beroep in zaak 18.010B, dit wrakingsverzoek is in behandeling genomen onder zaaknummer 18.010B-W4,

de heer P.W. Lubbers, opgetreden als lid-beroepsgenoot van het College van Beroep in zaak 18.010B, dit wrakingsverzoek is in behandeling genomen onder zaaknummer 18.010B-W5,

hierna gezamenlijk aan te duiden als: de gewraakte leden.

De behandelend secretaris is mevrouw mr. L.C. Groen.

Verzoeker wordt bijgestaan door haar gemachtigde [gemachtigde], gedragswetenschapper en adviseur bij [naam stichting].

1  Het verloop van de procedure

1.1

Op 17 september 2018 heeft de mondelinge behandeling van het beroep plaatsgevonden in zaak 18.010B, waarin de gewraakte leden als het College van Beroep zijn opgetreden. Op 29 oktober 2018 is de beslissing in deze zaak aan partijen toegezonden. Op 2 november 2018 is aan partijen een herstelbeslissing toegezonden. Het volgende is in de beslissing hersteld: in overweging 2.3 is “18 januari 2017” hersteld in “enige tijd” en in overweging 3.5.2 is “slagen” hersteld in “falen”.

1.2

De gemachtigde van de verzoeker heeft namens verzoeker op 14 november 2018 een wrakingsverzoek ingediend tegen het College van Beroep in zaak 18.010B, aldus tegen de gewraakte leden.

1.3

De wrakingskamer heeft kennisgenomen van:
– het namens de verzoeker ingediende wrakingsverzoek tegen de gewraakte leden, gedateerd op 13 november 2018 en ontvangen op 14 november 2018;
– de beslissing van het College van Beroep in zaaknummer 18.010B van 29 oktober 2018;
– de herstelbeslissing van het College van Beroep in zaaknummer 18.010B van 2 november 2018.

2  De ontvankelijkheid van verzoeker

2.1

Op grond van artikel 1.3 van het Wrakingsprotocol van het College van Toezicht en het College van Beroep van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: het Wrakingsprotocol, kan een wrakingsverzoek worden ingediend op ieder moment in de procedure tot aan de dag waarop de beslissing aan partijen wordt toegezonden. In zaak 18.010B heeft dit als gevolg dat voor partijen de mogelijkheid bestond om tot aan 29 oktober 2018 een wrakingsverzoek in te dienen. Het wrakingsverzoek in de onderhavige zaak is ingediend op 14 november 2018. Gelet hierop concludeert de wrakingskamer dat verzoeker op grond van artikel 1.3 juncto 3.3 van het Wrakingsprotocol niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar wrakingsverzoek. Het Wrakingsprotocol voorziet immers niet in de mogelijkheid om na het beëindigen van de behandeling van de klacht, dan wel van het beroep, door het verzenden van een beslissing alsnog wraking te verzoeken van (een van) de collegeleden.

2.2

Ten overvloede wijst de wrakingskamer erop dat een ingediend wrakingsverzoek mede tot gevolg heeft dat een gewraakt lid geen verdere kennis kan nemen van de zaak die voorligt. In de onderhavige zaak kan dit doel niet worden bereikt nu de beslissing in zaak 18.010B reeds is verzonden.

3  De beslissing

De wrakingskamer komt tot de volgende beslissing:

  • verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek.

Aldus gedaan door de wrakingskamer en op 7 december 2018 toegezonden aan de gemachtigde van verzoeker, de gewraakte leden en de gemachtigde van beklaagde in zaaknummer 18.010B.

de heer mr. M.A. Stammes, voorzitter
mevrouw mr. L.C. Groen, secretaris