College van Toezicht | Ongegrond - Geen maatregel | zaaknummer: 20.333Ta

Een moeder met eenhoofdig gezag klaagt dat de jeugdprofessional tegen de zoon zou hebben gezegd dat hij bij zijn vader ging wonen.

Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd en beslist in de volgende samenstelling:

mevrouw mr. A.M. van Riemsdijk, voorzitter,
mevrouw M. de Roos, lid-beroepsgenoot,
mevrouw U. Hammer, lid-beroepsgenoot,

over het door:

[klager], klager, hierna te noemen: de moeder, wonende te [woonplaats],

op 31 augustus 2020 ingediende klaagschrift tegen:

[beklaagde], beklaagde, hierna te noemen: de jeugdprofessional, werkzaam als jeugdbeschermer bij de gecertificeerde instelling [GI], locatie: [locatie], hierna te noemen: de GI.

Als secretaris is opgetreden mevrouw mr. M.R. Veerman.

De moeder wordt in deze zaak bijgestaan door haar gemachtigde de heer J.S. Meij, werkzaam bij AKJ.

De jeugdprofessional wordt in deze zaak bijgestaan door haar gemachtigde mevrouw mr. S. Dik, werkzaam bij DAS te Amsterdam.

1     Het verloop van de procedure

1.1 Het College heeft kennisgenomen van:

  • het aangepaste klaagschrift ontvangen op 28 september 2020;
  • het verweerschrift ontvangen op 11 januari 2021;
  • de conclusie van repliek ontvangen op 1 februari 2021;
  • de conclusie van dupliek ontvangen op 15 februari 2021.

1.2 Het College heeft op grond van artikel 8.2 van het Tuchtreglement, versie 1.3, de jeugdprofessional op 20 oktober 2020 in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken, uiterlijk 1 december 2020, een verweerschrift in te dienen. Het College heeft binnen deze termijn geen verweerschrift van de jeugdprofessional ontvangen. Naar aanleiding hiervan is telefonisch contact opgenomen met de jeugdprofessional. Uit dit telefonisch contact blijkt dat de jeugdprofessional niet bekend is met de tegen haar ingediende klacht. De e-mailberichten vanuit het College zijn destijds als ongewenste berichten aangemerkt. Daarnaast is gebleken dat de jeugdprofessional in ieder geval vanaf het moment van de kennisgeving van de klacht niet heeft ingelogd in haar ‘Mijn SKJ’ account. Derhalve is de jeugdprofessional ook niet via het ‘MijnSKJ’ account op de hoogte geraakt van de ingediende klacht. Het College heeft gelet hierop de jeugdprofessional bij wijze van uitzondering in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 7 januari 2021 een verweerschrift in te dienen. De moeder is hierover geïnformeerd.

1.3 Naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van de gemachtigde van de jeugdprofessional, heeft de voorzitter op grond van artikel 14.3 van het Tuchtreglement besloten om één week uitstel te verlenen voor het indienen van het verweerschrift, tot 14 januari 2021.

1.4 De voorzitter heeft op grond van artikel 3 van de tijdelijke regeling werkwijze van het College van Toezicht en het College van Beroep in verband met COVID-19 (Corona), hierna: tijdelijke regeling, besloten om de klacht schriftelijk te behandelen. Op grond van artikel 5 van de tijdelijke regeling zijn partijen in de gelegenheid gesteld om nog eenmaal schriftelijk te reageren op wat  door de wederpartij naar voren is gebracht (repliek en dupliek).

1.5 De schriftelijke behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden op 5 maart 2021. De beslissing is op 16 april 2021 aan partijen verzonden.

2     De feiten

Op grond van de stukken gaat het College van de volgende feiten uit:

2.1 De moeder heeft twee minderjarige kinderen. De zoon is geboren in 2008 en de dochter is geboren in 2010. Deze klacht heeft betrekking op de zoon.

2.2 De ouders zijn in 2011 uit elkaar gegaan. De moeder heeft het eenhoofdig gezag over de kinderen. De vader heeft de kinderen erkend. De dochter woont bij de moeder en de zoon aanvankelijk ook.

2.3 Op 10 februari 2017 is de zoon in een crisispleeggezin geplaatst. Na afloop van deze plaatsing is de zoon, op advies van [organisatie] en met toestemming van de moeder, bij de vader gaan wonen.

2.4. Op 31 maart 2017 heeft de kinderrechter de kinderen onder toezicht gesteld voor de duur van twaalf maanden. Daarnaast heeft de kinderrechter een machtiging tot uithuisplaatsing verleend voor de zoon in een voorziening voor pleegzorg tot 1 oktober 2017. De kinderrechter heeft hierbij tevens aangegeven dat het perspectief van de zoon binnen zes maanden duidelijk dient te zijn.

2.5 De jeugdprofessional is van 31 maart 2017 tot 10 september 2017 belast geweest met de uitvoering van de ondertoezichtstelling over de kinderen.

2.6 Namens de GI is [organisatie] verzocht om onderzoek te verrichten en advies te geven over de meest passende woonplek voor de zoon. [Organisatie] adviseert om de zoon bij de vader te plaatsen. De jeugdprofessional heeft dit advies op 7 september 2017 met de ouders ieder afzonderlijk besproken.

2.7 Op 7 september 2017 heeft de jeugdprofessional in haar verzoekschrift verlenging machtiging uithuisplaatsing de kinderrechter verzocht om een machtiging tot uithuisplaatsing bij de vader voor de zoon te verlenen voor de duur van de ondertoezichtstelling.

2.8 De kinderrechter heeft op 27 september 2017 de machtiging tot uithuisplaatsing van de zoon in de pleegzorgvoorziening verlengd voor de duur van drie maanden. De kinderrechter oordeelt onder andere dat onderzocht dient te worden of een thuisplaatsing van de zoon bij de moeder mogelijk is.

2.9 De jeugdprofessional is van [datum] 2013 tot en met [datum] 2018 als jeugdzorgwerker geregistreerd geweest in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Sinds [datum] 2018 is zij als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd.

3 Het beoordelingskader

3.1 Het College beantwoordt de vraag of de beroepsbeoefenaar met het beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening. Hierbij wordt rekening gehouden met de professionele standaard (de voor de jeugdprofessional geldende beroepscode, de richtlijnen en de veldnormen) ten tijde van het klachtwaardig handelen. Bij de tuchtrechtelijke toetsing gaat het er niet om of het handelen van de jeugdprofessional beter had gekund.

3.2 Het College toetst het beroepsmatig handelen van de bij SKJ geregistreerde professional aan de algemene tuchtnorm. Het College is niet bevoegd om klachten over het handelen en nalaten van andere personen of van de instelling te toetsen.

4 De klacht, het verweer, de conclusie van repliek, de conclusie van dupliek en de beoordeling

De klacht, het verweer, de conclusie van repliek en de conclusie van dupliek (voor zover hierin relevante informatie voor de beoordeling van de klacht is opgenomen) worden zakelijk weergegeven. Daarna volgt het oordeel van het College. De reikwijdte van een klacht dient voor alle betrokkenen, inclusief het College, helder te zijn. Het College richt zich dan ook uitsluitend op de aangepaste klacht die is ingediend op 28 september 2020. Voor zover de moeder in de conclusie van repliek de klacht heeft uitgebreid, geeft het College hier geen oordeel over.

4.1 De klacht

4.1.1 De moeder verwijt de jeugdprofessional dat zij voorafgaand aan het advies van de Raad voor de Kinderbescherming dan wel de uitspraak van de rechtbank tegen de zoon heeft gezegd dat hij bij zijn vader gaat wonen.

Toelichting:
Ten behoeve van de uithuisplaatsing van de zoon heeft op 7 september 2017 een gesprek plaatsgevonden met de vader en de jeugdprofessional, waarin is besproken dat de zoon bij de vader zou gaan wonen. Op 8 september 2017 heeft de jeugdprofessional dit samen met de vader aan de zoon verteld. De jeugdprofessional heeft de rechtbank vervolgens op 27 september 2017 verzocht om de zoon bij zijn vader te plaatsen. De moeder heeft tijdens deze zitting haar onvrede over deze gang van zaken uitgesproken. Blijkens de beschikking van 27 september 2017 is de kinderrechter van oordeel dat allereerst onderzocht dient te worden of de zoon bij de moeder geplaatst kan worden, zij heeft immers het eenhoofdig gezag. Daarnaast dient de moeder anders dan tot nu toe het geval is geweest, actief in dit proces te worden betrokken.

De kinderrechter heeft in maart 2018 besloten dat de zoon bij zijn vader zou wonen. Door de manier waarop de jeugdprofessional de zoon heeft geïnformeerd voorafgaand aan de zitting is bij de zoon een (valse) verwachting gewekt en is de kinderrechter op onheuse wijze gestuurd in haar beslissing. Bovendien is de jeugdprofessional daarmee voorbijgegaan aan de positie van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de RvdK) zoals blijkt uit de beschikking van de rechtbank van 27 september 2017: ‘’Als de GI haar zienswijze omtrent het leef- en woonperspectief van de zoon heeft bepaald en indien en voor zover deze in de visie van de GI niet langer ligt bij de ouder die thans het gezag over de zoon heeft, dient de GI deze zienswijze zo spoedig mogelijk gemotiveerd en onderbouwd aan de Raad voor de Kinderbescherming voor te leggen, waarna de Raad voor de Kinderbescherming een gemotiveerd en onderbouwd verzoek bij de rechtbank kan indienen zodat de rechtbank vervolgens een besluit kan nemen over het perspectief en daarmee samenhangend het gezag over de zoon, nadat daar over ter zitting met alle belanghebbenden een bespreking heeft plaatsgevonden’’. De jeugdprofessional heeft door haar handelen een zorgvuldige procedure ernstig gedwarsboomd.

4.1.2 De jeugdprofessional voert het volgende aan:
De jeugdprofessional is aanwezig geweest bij het adviesgesprek op donderdag 7 september 2017. Hierbij waren ook aanwezig de onderzoeker van [organisatie], de gedragsdeskundige en de mentor van de zoon. Eerst heeft het gesprek met de vader plaatsgevonden en vervolgens met de moeder. Bij het gesprek met de moeder was tevens haar hulpverlener aanwezig. Voor zover de jeugdprofessional zich kan herinneren (de gesprekken hebben ruim 3 jaar geleden plaatsgevonden) was de inhoud van de gesprekken gelijk. Zij heeft aan beide ouders kenbaar gemaakt dat de GI zich zeer waarschijnlijk achter het advies van [organisatie] zal scharen en dat de GI de kinderrechter in dat geval gaat verzoeken een machtiging uithuisplaatsing te verlenen voor de plaatsing van de zoon bij de vader. Na afloop van het gesprek met de vader heeft de vader kenbaar gemaakt zich te kunnen vinden in het advies. De moeder heeft daarentegen aangegeven zich niet te kunnen vinden in het advies en teleurgesteld te zijn.

De jeugdprofessional heeft na het gesprek op 7 september 2017 noch op 8 september 2017 contact gehad met de vader en/of de zoon om verder met hen te spreken over het advies van [organisatie]. De jeugdprofessional kan dan ook niet verklaren waarom de moeder dit stelt in haar klacht. Mogelijk heeft de vader, of de mentor van de zoon bij [organisatie] dit met hem besproken. Dit is echter speculatief. De jeugdprofessional heeft zelf niet met de zoon gesproken over het advies en is na 10 september 2017 niet meer inhoudelijk betrokken geweest bij de casus.

De jeugdprofessional is in het kader van de overdracht aan een collega nog wel aanwezig geweest bij de zitting van 27 september 2017, maar is gelet op de wisseling van contactpersoon na 10 september 2017 niet meer actief betrokken geweest. De opdracht van de kinderrechter aan de GI is derhalve door haar opvolgers opgepakt. Ten overvloede wijst de jeugdprofessional nog op het gezinsplan van 8 september 2017 waaruit blijkt dat wel degelijk overleg met de RvdK heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het indienen van het verzoekschrift verlenging machtiging uithuisplaatsing en verblijf bij de vader.

4.1.3 De moeder voert in de conclusie van repliek het volgende aan:
In het verweerschrift wordt de stelling van de moeder betwist, maar wordt wel gespeculeerd over anderen die de zoon mogelijk hebben verteld dat hij bij zijn vader gaat wonen. Dit wijst erop dat de jeugdprofessional zich wel degelijk bewust is van het feit dat deze informatie voor de zitting bij de zoon terecht is gekomen. De jeugdprofessional baseert haar betwisting op een gebrekkige herinnering. De moeder heeft begrip voor het feit dat de jeugdprofessional zich niet goed kan herinneren hoe het gesprek destijds heeft plaatsgevonden, maar stelt zich op het standpunt dat het College niet af kan gaan op de gebrekkige herinnering van de jeugdprofessional.

Het contactjournaal dat de jeugdprofessional heeft overgelegd kan geen ondersteuning bieden voor wat zij stelt. Uit het contactjournaal van 7 september 2017 kan namelijk niet worden opgemaakt hoe het gesprek tussen de jeugdprofessional en de ouders is verlopen, dit is slechts zeer summier beschreven. Voorts staat in dit contactmoment dat de jeugdprofessional de RvdK ‘gaat’ benaderen. Gelet op de datering van het verzoekschrift, kan dit overleg met de RvdK enkel dezelfde dag hebben plaatsgevonden. Van dit overleg is geen contactjournaal opgemaakt. De beschikking van 27 september 2017 biedt daarentegen wel ondersteuning voor wat in de klacht is aangevoerd. Tijdens de zitting heeft de moeder haar beklag gedaan over de handelswijze van de jeugdprofessional over het informeren van de zoon. In de beschikking staat het volgende: “Daarnaast is de moeder teleurgesteld over het feit dat er op basis van het advies van [organisatie] tegen [de zoon] is gezegd dat hij bij zijn vader gaat wonen”. Uit de beschikking blijkt niet dat de jeugdprofessional zich destijds heeft verzet tegen deze opmerking. De kinderrechter heeft de jeugdprofessional deze handelswijze kwalijk genomen. De kinderrechter heeft zich geroepen gevoelen om de jeugdprofessional erop te wijzen dat de GI onafhankelijke regie dient te voeren en de beslissing over het perspectief van de zoon eerst moet voorleggen aan de RvdK.

4.1.4 De jeugdprofessional voert in de conclusie van dupliek het volgende aan:
Blijkens het klaagschrift en de conclusie van repliek ziet de klacht op het gegeven dat de jeugdprofessional tegen de zoon zou hebben gezegd dat hij bij zijn vader gaat wonen. De jeugdprofessional herhaalt dat zij op 8 september 2017 géén contact met de zoon heeft gehad. Zij heeft alleen op 7 september 2017 met de ouders gesproken. Het is juist dat de jeugdprofessional zich de inhoud van het gesprek op 7 september 2017 niet tot in detail kan herinneren. De klacht van de moeder richt zich echter niet op het gesprek van 7 september 2017, maar op een gesprek van 8 september 2017 dat de jeugdprofessional eenvoudigweg niet heeft gevoerd. Dat dit gesprek niet heeft plaatsgevonden weet de jeugdprofessional zeker, dat zou immers ook gedocumenteerd moeten zijn. De moeder draagt geen enkel bewijs aan voor haar stelling, maar probeert in plaats daarvan middels drogredeneringen het College van de juistheid van haar stelling te overtuigen. Verder wijst de moeder op een zinsnede uit de beschikking van 27 september 2017. Uit deze zinsnede blijkt slechts dat iemand tegen de zoon heeft gezegd dat hij bij zijn vader gaat wonen, maar niet wie dat is of kan zijn geweest. Dat de jeugdprofessional zich niet tegen deze opmerking heeft verzet, zegt dan ook niets. De moeder legt vervolgens een onnavolgbare koppeling tussen deze zin en het gegeven dat de kinderrechter de GI de opdracht geeft om een onafhankelijke regie te voeren. Tot slot wijst de jeugdprofessional erop dat op 7 september 2017 wel degelijk een telefonische consultatie is geweest met de RvdK. Het woordje ‘gaat’ slaat niet op het overleg maar op het indienen van het verzoekschrift.

4.1.5 Het College overweegt als volgt:
Het College stelt vast dat partijen elkaar tegenspreken over het al dan niet voeren van een gesprek met de zoon op 8 september 2017 in het kader van zijn verblijfplaats. De moeder heeft aan het College geen stukken overgelegd die haar standpunt onderbouwen. Het College volgt de jeugdprofessional in haar verweer dat op grond van het aangehaalde citaat in de repliek, niet kan worden geconcludeerd dat de jeugdprofessional tegen de zoon heeft gezegd dat hij bij zijn vader zou gaan wonen. In gevallen waarin partijen elkaar tegenspreken en geen onderbouwende stukken worden overgelegd waaruit het standpunt van de klager blijkt, is het vaste jurisprudentie dat het verwijt niet gegrond kan worden bevonden omdat het College niet de feiten kan vaststellen die hieraan ten grondslag liggen. Aan de beoordeling of de jeugdprofessional voorbij is gegaan aan de positie van de RvdK, komt het College derhalve niet toe. Naast het feit dat de jeugdprofessional vanaf 10 september 2017 niet meer betrokken was bij de casus, spreken partijen elkaar ook op dit punt tegen.

4.1.6 Het College is van oordeel dat de klacht ongegrond is.

5 De beslissing

Dit alles overwegende komt het College tot de volgende beslissing:

  • verklaart de klacht ongegrond.

Aldus gedaan door het College en op 16 april 2021 aan partijen toegezonden.

mevrouw mr. A.M. van Riemsdijk                                               mevrouw mr. M.R. Veerman

voorzitter                                                                                      secretaris