College van Toezicht | N.v.t. - Geen maatregel | zaaknummer: 21.301Ta

De voorzitter verklaart de vader niet-ontvankelijk in de klacht omdat het verwijt niet gaat over het handelen van de jeugdprofessional. Bij een tuchtrechtelijke beoordeling staat het individuele handelen van een jeugdprofessional centraal.

Beslissing van de voorzitter van het College van Toezicht in zaaknummer 21.301Ta

Klager is [klager], hierna te noemen: de vader.

Beklaagde is [de jeugdprofessional], hierna te noemen: de jeugdprofessional, werkzaam als jeugdprofessional bij [de stichting]. De jeugdprofessional is van [datum] 2015 tot en met [datum] 2020 als jeugdzorgwerker geregistreerd geweest in het Kwaliteitsregister Jeugd. Vanaf [datum] 2020 staat zij als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd.

De voorzitter van het College beoordeelt de ontvankelijkheid van het verzoek. De voorzitter gaat bij de beoordeling uit van het klaagschrift (ontvangen op 16 juni 2021) en het verweerschrift (ontvangen op 21 september 2021).

1     De ontvankelijkheid

1.1 De vader verwijt de jeugdprofessional dat zij een poging gedaan heeft om het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de RvdK) te manipuleren door een valse melding te doen. De jeugdprofessional heeft gemotiveerd verweer gevoerd en zich op het standpunt gesteld dat niet zij, maar een collega van haar contact heeft gehad met de RvdK.

1.2 De voorzitter van het College is van oordeel dat de jeugdprofessional haar standpunt voldoende onderbouwd heeft. De jeugdprofessional heeft een e-mail van 6 juli 2021 overgelegd. Dit betreft een e-mail van een collega van de jeugdprofessional aan de vader, waarin wordt toegelicht welke betreffende collega het contact met de RvdK heeft gehad. Uit de e-mail blijkt dat dit niet de jeugdprofessional is waartegen de klacht is ingediend.
Bij een tuchtrechtelijke beoordeling staat het individuele handelen van een jeugdprofessional centraal. In dit geval gaat het verwijt niet over het handelen van de jeugdprofessional. Daarom wordt de vader niet-ontvankelijk in de klacht verklaard (ex artikel 8.4 en 7.7 sub b van het Tuchtreglement, versie 1.4).

2     De beslissing

De voorzitter van het College komt tot de volgende beslissing:

– de vader is niet-ontvankelijk in de klacht.

Aldus gedaan door de voorzitter van het College en op 15 november 2021 aan partijen toegezonden.

mevrouw mr. E.M. Jacquemijns
voorzitter College van Toezicht