Maak een selectie

191 van 191

   
College van Toezicht
25/07/2019
zaaknummer: 17.028T
Gedeeltelijk gegrond - Waarschuwing

Een tijdelijk betrokken jeugdbeschermer is het onvoldoende gelukt een constructieve samenwerking aan te gaan met de betrokkenen. De moeder is onder meer niet in de gelegenheid gesteld te reageren op een rapportage die aan de kinderrechter is verzonden.

Beroepscode: C (Bereid iedere cliënt te helpen) | F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening) | J (Vertrouwelijkheid) | M (Verslaglegging / dossiervorming)
Open
College van Toezicht
25/06/2019
zaaknummer: 19.017Ta
Gegrond - Berisping met openbaarmaking

De jeugdbeschermer is niet in staat geweest om een houding van meerzijdige partijdigheid aan te nemen en heeft de privacy van de vader geschonden. Ook heeft hij de vader onvoldoende geïnformeerd over de thuisplaatsing van de kinderen.

Beroepscode: C (Bereid iedere cliënt te helpen) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening) | H (Macht en afhankelijkheid in de professionele relatie) | J (Vertrouwelijkheid) | Q (Toetsing beroepsmatig en functioneel handelen aan de waarden en normen van het beroep)
Open
College van Toezicht
SAMENVATTING
zaaknummer: 19.124Ta

De jeugdbeschermer heeft professioneel gehandeld gedurende de korte tijd dat hij betrokken was bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Uit een eerder gegrond verklaarde tuchtklacht met een zware maatregel kan niet zonder meer worden afgeleid dat de jeugdbeschermer in deze casus dezelfde fouten heeft gemaakt.

Klaagster is de moeder van een minderjarige dochter en een minderjarige zoon. Klaagster en de vader zijn gescheiden. De kinderrechter heeft de kinderen in 2016 onder toezicht gesteld. In 2018 heeft de kinderrechter een deskundigheidsonderzoek door het NIFP bevolen dat de gecertificeerde instelling zou kunnen helpen in de uitvoering van haar taak om adequate hupverlening voor de ouders in te kunnen zetten en de hulpverlening voor de kinderen zo passend mogelijk te laten zijn. Klaagster heeft drie klachtonderdelen ingediend.

 

Het College heeft in deze beslissing overwogen dat gelet op de korte tijd dat de jeugdprofessional bij deze zaak was betrokken (vijftien dagen) niet van hem kon worden verwacht dat hij naar aanleiding van het conceptdeskundigheidsonderzoek een inhoudelijk advies voor de rechtbank paraat had. Verder kan niet worden vastgesteld dat de jeugdprofessional zich bij zijn handelen heeft laten leiden door zijn persoonlijke mening. Dat de jeugdprofessional daadwerkelijk uitlatingen heeft gedaan over de omgang tussen vader en de kinderen is ook onvoldoende vast komen te staan. Vervolgens maakt het enkele feit dat de jeugdprofessional tegen de vader iets heeft gezegd over het kennismakingsgesprek met de moeder niet dat de jeugdprofessional persoonlijke informatie heeft uitgewisseld en tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Tot slot mag uit het feit dat er tegen de jeugdprofessional eerder een tuchtklacht gegrond is verklaard, en aan hem een zware maatregel is opgelegd, niet zonder meer worden afgeleid dat de jeugdprofessional in deze casus dezelfde fouten heeft gemaakt. De jeugdprofessional is geregistreerd, heeft jarenlange ervaring en heeft niet ingeschat dat de moeder een klacht tegen hem zou indienen. Ook heeft hij in het begin niet ervaren wat het effect van de eerdere tuchtklacht op hem had. Nadat de gemachtigde van de moeder heeft aangekondigd dat een tucht klacht zou volgen, heeft de jeugdprofessional overlegd met de gedragsdeskundige en de vestigingsmanager en is besloten dat de jeugdbeschermer de ondertoezichtstelling niet meer zou uitvoeren. De gecertificeerde instelling zou met de moeder en de vader communiceren over de wijziging van de jeugdbeschermer maar heeft dit nagelaten, zodat de jeugdprofessional uiteindelijk zelf de gemachtigde van de moeder heeft geïnformeerd. Het College is van oordeel dat de jeugdprofessional adequaat en professioneel heeft gereageerd en dat hem geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.