College van Toezicht | Gedeeltelijk gegrond - Berisping met openbaarmaking | zaaknummer: 16.024Ta

Klacht tegen jeugdzorgwerker over het niet tijdig en onvoldoende zorgvuldig informeren van klaagster over de aard van de gesprekken met de jeugdige.

Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd en geoordeeld in de volgende samenstelling:

mevrouw mr. E.M. Jacquemijns, voorzitter,
mevrouw S.J. Ephraïm, lid-beroepsgenoot,
A.R. van Empel, lid-beroepsgenoot.

Als secretaris is opgetreden mevrouw mr. N. Jacobs.

Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de door

A., hierna te noemen: klager, ingediende klacht tegen

mevrouw B., hierna te noemen: beklaagde.

1 Het verloop van de procedure

Op 3 maart 2016 heeft het College het klachtschrift d.d. 3 maart 2016 met een bijlage ontvangen en op 5 april 2016 een aanvulling d.d. 3 april 2016 met acht bijlagen. Beklaagde heeft op 26 april 2016 uitstel verzocht voor het indienen van verweer. Het College heeft uitstel voor verweer toegekend tot 31 mei 2016. Op 31 mei 2016 heeft het College het verweerschrift d.d. 30 mei 2016 met zes bijlagen ontvangen. Het College heeft besloten dat een hoorzitting wenselijk is. Partijen zijn daartoe per brief d.d. 1 juni 2016 opgeroepen. De hoorzitting heeft plaatsgevonden op 1 juli 2016. Het College heeft aansluitend een beslissing genomen. Beklaagde is geregistreerd sinds [datum] 2013.

2 De feiten en het verloop van de gebeurtenissen

Klager is ouder met gezag van een dochter, J. J. is geboren in 2008. Klager en de moeder van J., hierna te noemen: moeder, zijn gescheiden.
J. verblijft 60/100 van de tijd bij moeder en 40/100 van de tijd bij klager. J. is op 6 december 2012 onder toezicht gesteld. Beklaagde is als gezinsvoogd namens JB[…] opgetreden van december 2013 tot januari 2015.
Beklaagde legt in de periode februari – september 2014 huisbezoeken af bij zowel klager als bij moeder en voert dan met J. en met de ouder gesprekken. Beklaagde beoogt met de gesprekken zorgsignalen van en over J. te toetsen.

3 De klachten

Samengevat en zakelijk weergegeven stelt klager het volgende.

3.1 Beklaagde heeft klager niet zorgvuldig geïnformeerd over de gesprekken.
Klager raakte pas achteraf op de hoogte van gesprekken die beklaagde met J., met de moeder van J. en met derden voerde.
Klager voert als voorbeeld aan het gesprek van 24 juni 2014 dat beklaagde met een medewerker van het AMK en een gedragswetenschapper voerde, het gesprek van beklaagde op 1 september 2014 met een politieambtenaar, het gesprek van beklaagde dat op 11 september 2014 op school met J. plaatsvond, en het gesprek van beklaagde dat op 25 september 2014 bij moeder met J. plaatsvond.

3.2 Beklaagde heeft klager bovendien niet tijdig geïnformeerd over de aard van de gesprekken.
Daardoor werd aan klager pas later duidelijk dat beklaagde signalen beoogde te toetsen die mogelijk duidden op seksueel misbruik van J. Beklaagde is niet bevoegd om gesprekken gericht op het toetsen van dergelijke signalen te voeren en zij heeft deze bovendien niet op de voorgeschreven wijze met J. gevoerd.

3.3 Beklaagde heeft J. door haar handelen beschadigd.

4 Het verweer

Samengevat en zakelijk weergegeven stelt beklaagde het volgende.

4.1 Beklaagde heeft op 24 februari 2014 tijdens een bezoek aan klager met klager de uitlatingen van J. besproken over mogelijk grensoverschrijdend seksueel gedrag van klager jegens J. Klager heeft daarop ongepast gereageerd. Beklaagde heeft dit besproken met haar teammanager. Een op 19 maart 2014 op verzoek van klager geagendeerd gesprek tussen klager, een door klager voorgedragen kinderpsycholoog, beklaagde en de gedragswetenschapper van JB[…], is door klager geannuleerd.
Omdat J. opnieuw uitlatingen over klager doet die tot mogelijk seksueel misbruik doen vermoeden, heeft beklaagde haar zorgen intern met de gedragswetenschapper besproken. De gedragswetenschapper heeft geadviseerd om het AMK te betrekken. De AMK-medewerker heeft geadviseerd om met J. gesprekken te voeren.
Het eerste gesprek van beklaagde heeft op school met J. plaatsgevonden. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is daarbij de AMK-medewerker aanwezig geweest. Deze heeft naar aanleiding van het gesprek geadviseerd om voor J. een vertrouwenspersoon en/of speltherapie in te zetten opdat J. zich, zonder zorgen te hebben over de reactie van haar ouders, bij deze kan uitlaten over zaken die haar bezighouden. Beklaagde had dit eerder al aan klager voorgesteld. Klager gaf toen geen toestemming en heeft zijn toestemming evenmin op het herhaalde voorstel gegeven.
Onder meer op 5 en op 11 september 2014 heeft beklaagde telefonisch contact met klager gezocht. Op 5 september was er geen gehoor. In het telefoongesprek van 11 september heeft beklaagde haar zorgen aan klager kenbaar gemaakt en hem uitgenodigd voor een gesprek. Klager heeft geantwoord dat hij daaraan geen behoefte had.
Op 26 september 2014 heeft beklaagde een huisbezoek afgelegd bij J. bij moeder. J. doet opnieuw uitlatingen over klager die tot mogelijk seksueel misbruik doen vermoeden. Beklaagde heeft wederom intern overleg gepleegd, zowel over de zorgelijke signalen van J. als over niet goed lopende communicatie met klager. Beklaagde en de teammanager hebben zich ingespannen om de communicatie weer op gang te krijgen, onder meer door klager uit te nodigen voor een gesprek op 28 oktober 2014. Het gesprek heeft niet tot een oplossing geleid. Klager wilde niet met beklaagde communiceren.
Op 16 december 2014 heeft er een gesprek over de zorgen over J. plaatsgevonden tussen de teammanager en een collega van beklaagde. In het gesprek heeft klager opnieuw zijn onvrede over beklaagde geuit. Het is niet mogelijk gebleken om tot een inhoudelijk gesprek over J. te komen.
Begin januari 2015 ontstonden er bij beklaagde opnieuw zorgen over J. door opmerkingen die zij maakte. Conform protocol heeft beklaagde met de gedragswetenschapper overlegd. De gedragswetenschapper gaf aan de situatie opnieuw met het AMK te zullen bespreken.
Op 23 januari 2015 heeft beklaagde een gesprek met J. gevoerd om haar te vertellen dat beklaagde haar werkzaamheden als gezinsvoogd beëindigde. Ook in dit gesprek heeft J. zorgwekkende uitspraken gedaan. Mede in het kader van de overdracht heeft beklaagde haar zorgen met een gedragswetenschapper van JB[…] gedeeld.

4.2 Het is de belangrijkste taak van beklaagde als gezinsvoogd om het belang van het kind centraal te stellen. Contact, zoals gesprekken voeren met het kind, is daarom zeer belangrijk. Beklaagde is als gezinsvoogd bevoegd tot het voeren van gesprekken met een onder haar toezicht gesteld kind. Beklaagde is van mening dat zij steeds de juiste procedures heeft doorlopen door op de momenten dat zij zorgen had over J. in gesprek te gaan met een gedragswetenschapper en door zo nodig andere deskundigen te raadplegen. De teammanager is betrokken omdat de communicatie met klager, ondanks de inspanningen van beklaagde, niet goed verliep. Beklaagde is van mening dat zij op deze wijze in overeenstemming met de geldende protocollen heeft gehandeld.

4.3 Beklaagde betwist het standpunt van klager dat zij J. heeft beschadigd. Beklaagde heeft J. blijvend centraal gesteld.

5 De beoordeling van de klachtonderdelen

5.1 De overwegingen van het College met betrekking tot de klachtonderdelen.

Het College neemt klachtonderdeel I en II tezamen en overweegt als volgt.

Het College vat de klachten in deze onderdelen, op grond van wat door klager ter zitting op dit punt is ingebracht en op grond van de inhoud van het dossier van de onderhavige procedure, als volgt op. Klager is niet tijdig en niet voldoende zorgvuldig geïnformeerd over de aard van de gesprekken die beklaagde met J. voerde. Het College stelt vast, op grond van klagers productie 1, dat de teammanager van beklaagde, in zijn brief van 5 maart 2015 aan klager, vaststelt dat klager door beklaagde niet vooraf op de hoogte is gesteld van de gesprekken die beklaagde in september 2014 en januari 2015 met J. voerde. Het College stelt vast, op grond van klagers productie 8, pag. 6/13, derde alinea, dat in de Evaluatie Plan van Aanpak d.d. 6 oktober 2015 wordt vastgesteld dat wijze waarop beklaagde de gesprekken in september 2014 en het gesprek in januari 2015 heeft gevoerd, niet conform de richtlijnen van JB[…] is. Het College stelt voorts vast, op grond van productie 8 pag. 7/13, eerste alinea, dat JB[…] op 26 februari 2015 ten overstaan van klager excuses heeft aangeboden voor het feit dat beklaagde niet eerder met klager informatie heeft gedeeld en dat deze wijze van handelen niet de geëigende werkwijze is van JB[…]. Het College, het bovenstaande overwegend, stelt vast dat beklaagde klager onvoldoende en niet tijdig op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van de gesprekken die zij onder meer in september 2014 en januari 2015 met J. voerde.
Het College overweegt voorts dat uit de stukken en uit hetgeen ter zitting is verhandeld, blijkt dat beklaagde onvoldoende heeft vastgelegd vanuit welke doelen zij heeft gewerkt bij het voeren van de genoemde gesprekken in onder meer september 2014 en in januari 2015. Het College overweegt daarbij voorts dat in productie 8, pag. 6/13, tweede alinea, door de gezinsvoogd die beklaagde is opgevolgd, wordt vastgesteld dat beklaagde tijdens het traject geen risicotaxatie heeft opgesteld. Ook anderszins is aan het College niet gebleken dat is vastgelegd vanuit welke doelen beklaagde heeft gewerkt.
Het College oordeelt dat beklaagde, door aldus te handelen, in strijd heeft gehandeld met art. F en G van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. Beklaagde is bovendien, door klager niet tijdig en niet voldoende zorgvuldig te informeren, niet toegekomen aan de vraag of zij zich aan de norm verwoord in art. K diende te onderwerpen. Art. K verlangt van de jeugdzorgwerker dat deze een vermoeden van kindermishandeling met betrokkenen uit het cliëntsysteem bespreekt tenzij dit niet in het belang van de minderjarige is.
Klachtonderdeel I en klachtonderdeel II, voor zover inhoudende dat beklaagde klager niet tijdig en niet voldoende zorgvuldig heeft geïnformeerd over de aard van de gesprekken die zij met J. voerde, zijn derhalve gegrond.
Het College stelt vast dat klager zijn stelling in klachtonderdeel II, inhoudende dat beklaagde niet bevoegd zou zijn om de betreffende gesprekken met J. te voeren, niet onderbouwt.
Het College beoordeelt dit onderdeel van klachtonderdeel II daarom als ongegrond.
Met betrekking tot klachtonderdeel III overweegt het College als volgt.
Het College stelt vast dat klager de aanname doet dat J. door het handelen van beklaagde is beschadigd en dat klager deze aanname niet onderbouwt. Het College stelt voorts vast dat er op dit moment, noch op grond van hetgeen ter zitting is ingebracht, noch op grond van de stukken, een reden is die het College tot het oordeel moeten brengen dat J. door het handelen van beklaagde is beschadigd. Het College beoordeelt klachtonderdeel III derhalve als ongegrond.

5.2 De overwegingen van het College met betrekking tot de op te leggen maatregel.

Bij de vraag of en zo ja welke maatregel passend is weegt het College de aard, de ernst en de mate van verwijtbaarheid van de fouten die de jeugdzorgwerker heeft gemaakt, alsmede de mate waarin beklaagde tijdens de procedure blijk heeft gegeven in staat te zijn te reflecteren op het eigen professioneel handelen en op het handelen in samenwerking met andere professionals.
Het College overweegt dat uit hetgeen beklaagde bij wijze van verweer schriftelijk en mondeling naar voren heeft gebracht, onvoldoende blijkt dat beklaagde, die op meerdere momenten in september 2014 en januari 2015 de keuze had kunnen maken om klager wel of niet te informeren, heeft gereflecteerd op de normen verwoord in de artikelen F, G en K van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker, en dat zij derhalve verwijtbaar is tekortgeschoten als professional jegens klager. Alle feiten en omstandigheden in aanmerking nemend acht het College in dit geval de maatregel van een berisping passend.

6 Beslissing

Dit alles overwegende komt het College van Toezicht tot de volgende beslissing.

Het College verklaart de klachtonderdelen I en II, opgevat als onder 6.1 weergegeven, deels gegrond en deels ongegrond.
Het College verklaart klachtonderdeel III ongegrond.
Het College legt aan beklaagde een berisping op.

Aldus gedaan de 1e juli 2016 door het College van Toezicht.
De beslissing is verzonden op 26 augustus 2016.

mevrouw mr. E.M. Jacquemijns, voorzitter

mevrouw mr. N. Jacobs, secretaris