College van Toezicht | Ongegrond - Geen maatregel | zaaknummer: 15.089T

Klacht tegen jeugdzorgwerker over communicatie en overleg en over het niet serieus nemen en niet bij de kinderen betrekken van klager.

Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, is in deze zaak als volgt samengesteld:
de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter;
mevrouw M. de Roos, lid-beroepsgenoot;
mevrouw M. Grol, lid-beroepsgenoot.

Als secretaris is opgetreden mevrouw mr. E.C. Abbing.

Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de klacht ingediend door:

de heer A., hierna te noemen: klager, wonende te […],

tegen

de heer B., hierna te noemen: beklaagde, werkzaam bij het […], hierna te vermelden als het […].
Hij is bijgestaan door de heer mr. E.J.C. de Jong van […].

1 Het verloop van de procedure

1.1

Het College heeft kennis genomen van:

– het klaagschrift d.d. 12 november 2015.
– de aanvulling op het klaagschrift d.d. 28 december 2015 en 18 mei 2016.
– het verweerschrift d.d. 16 maart 2016 met bijlagen.

1.2

De behandeling van de klacht heeft buiten aanwezigheid van partijen plaatsgevonden ter zitting van het College op 13 juni 2016.

1.3

Het College heeft op 15 juni 2016 per e-mail aan partijen medegedeeld dat de beslissing uiterlijk over acht weken zal volgen.

2 De feiten

2.1

Op grond van de stukken, gaat het College uit van de volgende feiten en omstandigheden.

2.2

Klager is vader van vijf kinderen, te weten A. (2002), B. (2005), C. (2008), D. (2010) en F. (2013), hierna te noemen: F.

2.3

Klager heeft een partner, de moeder van de vijf kinderen.

2.4

Beklaagde is jeugdzorgwerker en als zodanig werkzaam voor het […].

2.5

Beklaagde is vanaf 15 augustus 2014 betrokken bij de begeleiding van het gezin (moeder en alle vijf de kinderen) van klager.

2.6

Op 24 september 2014 zijn klager en de moeder ontheven van het gezag van de oudste vier kinderen. Deze kinderen waren al langer onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst.

2.7

De jongste dochter F. is kort na haar geboorte onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst in een crisispleeggezin voor de duur van ongeveer twee maanden, maar woonde op 24 september 2014 in het kader van de onder toezichtstelling (ots) weer bij haar ouders.

2.8

Doordat de ontheffing van het gezag van de oudste vier kinderen bij klager leidde tot spanningen, heeft het toenmalige Bureau Jeugdzorg (BJZ) op 25 september 2014 de rechtbank verzocht om onmiddellijk een machtiging tot uit huis plaatsing (muhp) betreffende F. te verlenen voor de duur van de ots tot 25 juni 2015.

2.9

Bij beschikking van 10 oktober 2014 heeft de kinderrechter de muhp verleend in een voorziening voor verblijf pleegouder 24 uurs met ingang van 10 oktober 2014 tot juni 2015.

2.10

F. heeft sindsdien niet meer bij klager, dan wel haar moeder gewoond.

2.11

Op 22 december 2014 heeft  [GI] […] een schriftelijke aanwijzing aan klager gegeven, feitelijk inhoudende dat klager geen omgang meer met zijn kinderen zou hebben totdat hij in persoon afspraken zou hebben gemaakt met […], en die ook zou hebben ondertekend. Een verzoek van klager tot vervallenverklaring van deze schriftelijke aanwijzing is door de rechter op 26 januari 2015 afgewezen.

2.12

Er zijn geen nadere afspraken gemaakt met de klager. Er is dientengevolge geen omgang tussen klager en F.

2.13

In november 2015 heeft het […] een verzoek opgesteld tot het door de Raad voor de Kinderbescherming, verder de Raad, laten onderzoeken van een verderstrekkende maatregel. Het rapport is van 23 november 2015.

3 De klacht

3.1

Klager voert kort samengevat en zakelijk in de kern weergegeven het volgende aan. De communicatie en het overleg met jeugdzorg loopt al jaren moeizaam. Klager wordt niet serieus genomen en niet betrokken bij de kinderen. Hierdoor verliezen de kinderen het contact met de ouders wat hen niet ten goede komt. Zij lopen schade op. Kinderen hebben hun ouders nodig. Klager probeert alles om de kinderen gelukkig te maken maar heeft ook medewerking nodig.

3.2

Vervolgens geeft klager de volgende klachtonderdelen aan:

3.2.1

Er is bij beklaagde geen dossierkennis aanwezig.

3.2.2

Kind en vrouw zijn onterecht uit huis gehaald.

3.2.3

Gemaakte afspraken worden niet nagekomen. Klager heeft meerdere keren aangegeven dat een bepaalde, gemaakte afspraak om de kinderen te ontmoeten niet uitkomt, maar beklaagde trekt zich daar niets van aan. Afspraken worden soms op het laatste moment gemaakt. Klager heeft op 18 mei 2016 ter ondersteuning van dit klachtonderdeel een e-mailwisseling gestuurd tussen zijn vrouw en beklaagde over geplande afspraken voor omgang met de kinderen.

3.2.4

Klager heeft al 14 maanden zijn kind niet mogen zien. Beklaagde is al jaren bezig om een omgangsregeling op papier te zetten. Vanaf mei tot en met november 2015 heeft de moeder het kind niet gezien. Beklaagde maakt misbruik van zijn functie om de relatie tussen ouder en kind kapot te maken.

3.2.5

In plaats van medewerking, wordt er tegen gewerkt. Het heeft een half jaar geduurd voordat er een rapport van school, dat al was afgerond, aan klager is gestuurd. Beklaagde heeft als gevolg van zijn vakantie, een rapport twee maanden te laat ingediend bij de rechtbank, waardoor F. onterecht twee maanden bij pleegouders heeft gezeten.

3.2.6

De kinderen worden niet goed begeleid. Beklaagde mishandelt de kinderen geestelijk en bedreigt hen.

4 Het verweer

4.1

Beklaagde stelt zich op het standpunt dat het College geen bevoegdheid heeft betreffende de klacht, voor zover deze klacht betrekking heeft op de periode voorafgaande aan 1 januari 2015. Het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers is per 1 januari 2015 in werking getreden. Het Tuchtreglement is op 6 oktober 2014 vastgesteld en de leden van de tuchtcolleges zijn per 1 januari 2015 benoemd. Tuchtrecht kent geen terugwerkende kracht. Zodoende kan het handelen van beklaagde slechts getoetst worden voor zover dat heeft plaatsgevonden vanaf 1 januari 2015.

4.2

Beklaagde gaat in zijn verweer kort samengevat en zakelijk in de kern in op de door klager aangevoerde klachtonderdelen:

4.2.1

Dat beklaagde geen dossierkennis zou hebben, wordt niet onderbouwd. Beklaagde betwist dit dan ook. Sinds hij vanaf 15 augustus 2014 bij het gezin betrokken is, heeft hij kennis genomen van het gehele dossier. Dit klachtonderdeel dient daarom ongegrond te worden verklaard.

4.2.2

Beklaagde vermoedt ten aanzien van dit tweede klachtonderdeel dat klager hier doelt op het feit dat aan moeder de mogelijkheid is voorgehouden om met F. naar een blijf-van-mijn-lijfhuis te gaan. Dit om te voorkomen dat F. uit huis geplaats zou worden. De reden van de uhp is vooral gelegen in het gedrag van klager. Van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen is geen sprake omdat beklaagde steeds het belang van F. voor ogen heeft gehouden. Bovendien heeft beklaagde geen bevoegdheid om moeder en kind uit huis te halen.

4.2.3

Er is inderdaad al langer geen omgang tussen klager en F. Er is geen sprake van dat beklaagde afspraken die hij met klager gemaakt zou hebben niet is nagekomen. Het is daarentegen juist niet gelukt om met klager constructieve afspraken te maken. Dat is beklaagde niet te verwijten.

4.2.4

Ook dit klachtonderdeel ziet toe op het stoppen van de omgang met F. Zolang klager niet in staat blijkt om zijn gedrag aan te passen zodat omgang wel haalbaar is, zal er geen omgang zijn. Daarbij is alleen het belang van het kind leidend.

4.2.5

Beklaagde zou klager tegenwerken. Het is juist dat beklaagde veelal geen gehoor kan geven aan de wensen van klager, omdat daardoor de situatie van in het bijzonder F. in gevaar zou kunnen worden gebracht. Dat is meerdere malen gebleken en heeft moeten leiden tot een uhp en het stopzetten van de omgang. Er is geen sprake geweest van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.

4.2.6

Beklaagde bestrijdt dat er geen goede begeleiding van de kinderen zou zijn. De kinderen maken het relatief goed. Drie van hen verblijven in één pleeggezin, de twee anderen in een ander gezin. Klager geeft hier ook geen voorbeelden.

4.3

Beklaagde is zodoende van oordeel dat het College zichzelf niet bevoegd dient te verklaren om kennis te nemen van de klachten, althans dat klager in zijn klacht niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, althans dat de klachten als (kennelijk) ongegrond moeten worden afgewezen.

5 De beoordeling van de klachtonderdelen

5.1

Het College wijst er allereerst op dat het bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen het er niet om gaat of dat handelen beter had gekund. Het gaat om een beantwoording van de vraag of de beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen, is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening. Hierbij wordt rekening gehouden met hetgeen ten tijde van het klachtwaardig handelen in de beroepsgroep als norm of standaard was aanvaard.

5.2

Beklaagde is bij SKJ geregistreerd sinds [datum] 2013. Hij is vanaf 15 augustus 2014 bij het gezin van klager betrokken. Het College toetst het beroepsmatig handelen van beklaagde aan de algemene tuchtnorm vanaf de periode dat hij betrokken is geweest bij het gezin tot aan de datum van het klaagschrift, en de toegelaten aanvullingen op het klaagschrift, dat wil zeggen tot en met 18 mei 2016.

5.3

Het College verwerpt het verweer van beklaagde onder 4.1 dat het College geen bevoegdheid zou hebben voor zover de klacht betrekking heeft op de periode vóór 1 januari 2015. Het College stelt vast dat het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) in de periode 2012 tot en met september 2014 de registratie van jeugdzorgwerkers heeft opgezet en uitgevoerd. BAMw heeft op 1 oktober 2014 het register van jeugdzorgwerkers overgedragen aan SKJ. Het Kwaliteitsregister is op 17 november 2014 door de Minister erkend. De stichting stelt zich onder meer ten doel dat de geregistreerde professionals zich binden aan de voor hun beroepsgroep geldende professionele standaard en om uitvoering te geven aan tuchtrechtspraak.

Het College stelt vast dat jeugdzorgwerkers die bij BAMw in de periode van 2012 tot en met september 2014 werden geregistreerd zich door deze registratie aan het stelsel van tuchtrecht hebben onderworpen.
De professionele normen voor de jeugdzorgwerker zijn reeds eind 2010 vastgesteld in de algemene ledenvergadering van onder andere de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers (NVMW) en uitgegeven als ‘Beroepscode voor de jeugdzorgwerker’ in augustus 2012. Beklaagde had daarom redelijkerwijs van het bestaan en van de inhoud van de voor zijn beroep geldende normen op de hoogte kunnen zijn bij aanvang van zijn registratie op [datum] 2013.

Het College stelt vast dat beklaagde zich derhalve vanaf [datum] 2013 heeft onderworpen aan het stelsel van tuchtrecht, zoals dat op dat moment voor zijn beroepsuitoefening gold.

Het College stelt concluderend vast dat het College zich ontvankelijk kan achten om het handelen van beklaagde te toetsen aan de algemene tuchtnorm.

5.4

De bevoegdheid om als College op te treden berust op artikel 13 van de statuten van SKJ, welke op
8 oktober 2014 zijn gepasseerd. Klagers klacht werd ontvangen op 12 november 2015. De leden van het College zijn op 1 januari 2015 benoemd conform de in de statuten geldende bepalingen.

5.5

Het College heeft de klacht als volgt gelezen. De klacht is ingediend door alleen vader. Hij wordt aangemerkt als de klager. De klacht ziet ook louter toe op het handelen van de beklaagde ten aanzien van de jongste van de vijf kinderen, te weten F. Het College betrekt de klacht binnen de persoonskenmerken van de klager, zoals tot uitdrukking komt in bijlage 1 bij het verweer van beklaagde, te weten de beschikking van de rechtbank […], onder punt 2.6.

5.6

Het College beperkt zich in zijn verdere oordeel tot de kern van de klachtonderdelen en het daarop gebaseerde verweer, zoals hierboven aangegeven:

5.6.1

Ten aanzien van dit eerste klachtonderdeel is het College van oordeel dat klager op geen enkele manier heeft aangegeven waaruit zou blijken dat beklaagde geen kennis van het dossier zou hebben. Reeds daarom wordt dit klachtonderdeel ongegrond verklaard.

5.6.2

Het College heeft geconstateerd dat het verzoek onmiddellijk een muhp te verlenen voor F. op 25 september 2014 is gedaan door BJZ. Vervolgens bepaalt de rechtbank of daaraan gevolg wordt gegeven. Het is niet aan het […], dan wel aan BJZ om over te gaan tot een uhp. De enkele omstandigheid dat beklaagde in deze fase enige bemoeienis met het gezin heeft gehad, levert geen gegronde klacht op. Dit klachtonderdeel wordt derhalve afgewezen.

5.6.3

Dit klachtonderdeel, dat gaat over het niet nakomen van afspraken door beklaagde, begrijpt het College als volgt. Al enige tijd is er geen contact tussen klager en F. Beklaagde heeft in zijn verweer en bijlagen genoegzaam kenbaar gemaakt dat er in verband met diverse incidenten telkenmale geen afspraken gemaakt kunnen worden met klager over contact tussen hem en F. Beklaagde heeft dit onderbouwd met een aantal voorbeelden, zoals agressief optreden direct aan het begin van een gesprek, als ook het in het gezicht spugen van beklaagde door klager tijdens een zitting bij de rechtbank. Het College vindt hiervan nog een extra bevestiging in de persoonskenmerken van klager. Het College verklaart dit klachtonderdeel op grond van het vorenstaande ongegrond.

5.6.4

Het College is van oordeel dat het feit dat klager zijn kind al 14 maanden niet heeft gezien, te maken heeft met de veiligheid van F. Artikel E van de Beroepscode voor jeugdzorgwerker luidt als volgt: “De jeugdzorgwerker respecteert de persoon van de jeugdige cliënt met diens kwetsbaarheid, groeiende zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid”. Dat kan in situaties waarin het welzijn van de jeugdige cliënt wordt bedreigd ook actieve bescherming betekenen. Daar ligt de primaire verantwoordelijkheid van beklaagde. De beklaagde heeft naar het oordeel van het College voldoende onderbouwd waarom er niet gekozen is voor een  actieve inzet op contact tussen F. en klager.

Voorts is het College van oordeel dat er sprake kan zijn van een omgangsregeling op het moment dat vader en moeder in staat zijn daar afspraken over te maken die ook daadwerkelijk worden nagekomen. Beklaagde heeft daartoe gesteld dat telkenmale getracht is met klager daarover in contact te komen maar dat klager wellicht mede door zijn persoonsstructuur zijn ongewenste gedrag niet wil aanpassen waardoor de veiligheid van F. niet kan worden gegarandeerd. Op grond van het vorenstaande zal het College dit klachtonderdeel afwijzen.

5.6.5

Het College is voor wat betreft dit klachtonderdeel waarin klager stelt dat beklaagde tegenwerkt in plaats van meewerkt, van oordeel dat uit het dossier niet blijkt dat beklaagde tegenwerkt. Het voorbeeld dat klager noemt, een te laat ingebracht rapport bij de rechtbank maakt dit niet anders. Immers de enkele mededeling van klager dat het rapport een half jaar te laat is ingeleverd zonder dat hiervan enig stuk wordt overgelegd door klager is onvoldoende om dit klachtonderdeel gegrond te verklaren.
Het College verklaart dit klachtonderdeel ongegrond.

5.6.6

Dat de kinderen niet goed begeleid worden en dat beklaagde hen geestelijk zou mishandelen en bedreigen, is door klager onvoldoende onderbouwd. Klager heeft hiervoor geen enkel voorbeeld aangedragen. Het College wijst dit klachtonderdeel af.

6 De beslissing

Dit alles overwegende, komt het College van Toezicht tot de volgende beslissing:

– Op grond van het bovenstaande wordt de klacht in al zijn onderdelen ongegrond verklaard.

Aldus gedaan op 8 augustus 2016 door het College van Toezicht in genoemde samenstelling.

De heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter

Mevrouw mr. E.C. Abbing, secretaris